REGIONALNY
PROGRAM OPERACYJNY

WOJEWÓDZTWA ŁODZKIEGO NA LATA 2007-2013

 

 

 


Zmiana wielkości czcionki  

A A A

 

kanał RSS otwiera się w nowym oknie

Styl

domyślny

kontrastowy

Tu jesteś:

Informacja w języku migowym


Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

Informacja tekstowa

 

Centrum Obsługi Przedsiębiorcy

Informacja tekstowa

RPO WŁ

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) to jeden z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, którego zadaniem jest zmniejszanie dysproporcji w poziomie rozwoju regionów należących do Unii Europejskiej. Z EFRR pochodzi m.in. wsparcie inwestycji produkcyjnych i infrastrukturalnych oraz wsparcie udzielane małym i średnim przedsiębiorcom.

Dzięki wsparciu finansowemu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego rozwijają się następujące dziedziny: 

  • inicjatywy na rzecz rozwoju lokalnego oraz zatrudnienia, jak też działalności średnich i małych przedsiębiorstw
  • rentownych inwestycji produkcyjnych umożliwiających tworzenie lub utrzymywanie trwałego zatrudnienia,
  • infrastruktury,
  • rozwoju turystyki oraz inwestycji w dziedzinie kultury,
  • ochrony i poprawy stanu środowiska,
  • rozwoju społeczeństwa informacyjnego.

W latach  2007-2013 w województwie łódzkim realizowany jest Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego, w ramach którego przyznawane są środki z EFRR.

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 (RPO WŁ)  dofinansowywane są te przedsięwzięcia, które przyczyniają się do poprawy jakości życia mieszkańców regionu. Są to nie tylko projekty dotyczące infrastruktury transportowej, czy ochrony środowiska, ale również takie, które z regionalnej gospodarki, innowacyjności i przedsiębiorczości czynią efektywne czynniki rozwoju. Wsparcie przeznaczone dla projektów umożliwiających lub ułatwiających dostęp do Internetu to korzyści i udogodnienia dla poszczególnych mieszkańców naszego regionu. Placówki medyczne, ośrodki pomocy społecznej i cała infrastruktura społeczna ma szansę na wzmocnienie potencjału naszego regionu i całego kraju. Szansę na odnowę obszarów miejskich uzyskują także te społeczności, które zamieszkują w pobliżu zdewastowanych terenów powojskowych i innych zdegradowanych techniczne obszarów miejskich.

Oczywiście wachlarz możliwych interwencji wspieranych środkami RPO WŁ jest znacznie szerszy, a wyczerpujące informacje dostępne są na stronach www.rpo.lodzkie.pl lub www.cop.lodzkie.pl  . Dodatkowo istnieje możliwość konsultacji w Punktach Informacyjnych na terenie województwa łódzkiego w: Głównym Punkcie Informacyjnym w Łodzi przy
ul. Roosevelta 15 oraz Lokalnych Punktach Informacyjnych w Sieradzu, Łowiczu, Brzezinach i Bełchatowie.

 

Zarząd Województwa Łódzkiego pełni funkcję Instytucji Zarządzającej RPO WŁ i jest odpowiedzialny za wdrażanie alokacji o wartości – ok. 4 mld PLN pochodzącej z EFRR.

 

Blisko 37,5% środków EFRR przeznaczonych na realizację celów odnowionej Strategii Lizbońskiej:

  • tworzenie większej liczby lepszych miejsc pracy;
  • uczynienie z województwa bardziej atrakcyjnego miejsca dla inwestycji i pracy;
  • promowanie wiedzy oraz innowacji na rzecz wzrostu gospodarczego.

Oś priorytetowa I: Infrastruktura transportowa  (24 % alokacji)

Poprawa jakości transportu to przede wszystkim wsparcie tych projektów, które przyczyniają

się do wzrostu dostępności i bezpieczeństwa, a zatem nowe drogi, linie kolejowe i lotniska oraz sprawny transport publiczny w miastach naszego regionu. To także te przedsięwzięcia, które łączą nasz region z europejską siecią transportową.

Oś priorytetowa II: Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka (17 % alokacji)

Projekty, których celem jest ochrona środowiska i poprawa bezpieczeństwa energetycznego

mają dużą szansę na uzyskanie wsparcia finansowego w ramach tego priorytetu. Preferowane są te inwestycje, które chronią naszą ziemię, zasoby wodne i powietrze przed zanieczyszczeniami, wspierają zaopatrzenie w czystą wodę i przeciwdziałają zagrożeniom dla środowiska.

Oś Priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość (27 % alokacji)

Aby rozwój gospodarki opartej na wiedzy przestał być hasłem a stał się rzeczywistością potrzebna jest współpraca biznesu ze sferą nauki. Wszelkie projekty modernizacyjne i rozwojowe, realizowane zarówno w samych przedsiębiorstwach jak i w instytucjach otoczenia biznesu mogą znaleźć źródło swego finansowania w tej osi priorytetowej.

Oś priorytetowa IV: Społeczeństwo informacyjne (7 % alokacji)

Brak infrastruktury informatycznej jest główną barierą w rozwoju społeczeństwa informacyjnego, którego rozwój z kolei, uważany jest za kluczowy dla poprawy sytuacji społeczno-gospodarczej. Poprawa wykorzystania zaawansowanych technologii informacyjnych jest celem, który powinni sobie stawiać przyszli beneficjenci tego priorytetu.

Oś priorytetowa V:  Infrastruktura społeczna   (12 % alokacji)

Poprawą jakości świadczonych usług zdrowotnych oraz wsparcie systemu pomocy społecznej zależne jest w dużej mierze od stanu infrastruktury społecznej. Zakup nowoczesnego sprzętu medycznego czy też modernizacja domów pomocy społecznej są przedsięwzięciami, których dofinansowanie jest możliwe w ramach niniejszego priorytetu.

Oś priorytetowa VI: Odnowa obszarów miejskich (10 % alokacji)

Zdegradowane obszary miejskie, często po opuszczonych jednostkach wojskowych lub powstałe na skutek wieloletnich zaniedbań, są przestrzeniami generującymi problemy społeczne, których rozwiązanie przerasta możliwości lokalnych społeczności. Wsparcie w ramach tego priorytetu pozwala na dofinansowanie projektów rewitalizacji społecznej i przestrzennej.

Wszelkie informacje na temat RPO WŁ otrzymasz w Punktach lub na stronie internetowej www.rpo.lodzkie.pl.

Główny Punkt Funduszy Europejskich na lata 2007-2013

90-101 Łódź, ul. Moniuszki 7/9 e-mail: punktinformacyjny@lodzkie.pl

Punkt czynny jest od poniedziałku do piątku w godz.: od 8.00 do godz. 18.00
 

Lokalny Punkt Informacyjny w Podregionie Centralnym
Starostwo Powiatowe w Brzezinach
ul. Sienkiewicza 16
e-mail: podregion@powiat-brzeziny.pl

Punkt jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 16:00.

Lokalny Punkt Informacyjny w Podregionie Wschodnim
Urząd Miasta Bełchatowa
ul. Kościuszki 1, I piętro, pokój nr 214
97-400 Bełchatów
e-mail: info_rpo@um.belchatow.pl

Punkt jest czynny: poniedziałek, środa, czwartek i piątek w godz. 7.30- 15.30

wtorek w godz. 7.30-17.00


Lokalny Punkt Informacyjny w Podregionie Zachodnim
Urząd Miasta Sieradza
ul. Plac Wojewódzki 1, II piętro, pokój nr 46.
98-200 Sieradz
e-mail: punktinformacyjny@umsieradz.pl
Punkt jest czynny w poniedziałki: 9:00-17:00, od wtorku do piątku: 7:30-15:30

Lokalny Punkt Informacyjny w Podregionie Północnym
Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury
ul. Pijarska 1, II piętro
99-400 Łowicz
e-mail: funduszeeuropejskie@bzura.pl
Punkt jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 16:00.

 

COP

Centrum Obsługi Przedsiębiorcy - to jednostka powołana przez Sejmik Województwa Łódzkiego, działająca  od 1 marca 2008 roku. Centrum powstało, by umożliwić w głównej mierze przedsiębiorstwom z naszego województwa rozwój i umocnienie pozycji na rynku. Jego celem jest pomoc w efektywnym wykorzystaniu środków unijnych pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Centrum realizuje zadania w ramach III Osi Priorytetowej: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013.

Podstawowym założeniem III Osi jest rozwój konkurencyjnej i innowacyjnej gospodarki w naszym regionie. To przede wszystkim budowa gospodarki opartej na wiedzy oraz dążenie do rozwoju przedsiębiorczości. Środki te przeznaczone są szczególnie na wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

CEL III OSI ZOSTAŁ WPISANY W SZEŚĆ ODRĘBNYCH DZIAŁAŃ:

III.1. Wsparcie jednostek badawczo-rozwojowych

III.2. Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw

III.3. Rozwój B+R w przedsiębiorstwach

III.4. Rozwój otoczenia biznesu

III.5. Infrastruktura turystyczno-rekreacyjna

III.6  Rozwój mikro- i małych przedsiębiorstw

Do głównych zadań Centrum Obsługi Przedsiębiorcy należy organizacja procesu naboru wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym oraz podpisywanie umów z beneficjentami o dofinansowanie wyłonionych w konkursie projektów. Centrum zajmuje się także kompleksową obsługą finansową realizacji projektów, w tym dokonuje płatności ze środków europejskich na rzecz beneficjenta. Ponadto, Centrum sprawuje funkcje kontrolne, w tym kontrolę rzeczową i finansową realizowanych projektów. W kompetencjach COP mieści się również monitorowanie i sporządzanie raportów, a także prowadzenie szerokich działań informacyjnych, w tym poszerzanie wiedzy w zakresie pozyskiwania środków unijnych i promowanie roli funduszy strukturalnych w regionie łódzkim.

W tym celu w siedzibie Centrum, przy ul. Moniuszki 7/9 w Łodzi działa Punkt Informacyjny,
w którym udzielane są kompleksowe informacje na temat zasad ubiegania się o środki unijne
oraz kryteriów wyboru projektów do dofinansowania.

 

Punkt Informacyjny

Centrum Obsługi Przedsiębiorcy

ul. Moniuszki 7/9, Łódź 90-101

poniedziałek – piątek: 8.00 – 16.00

tel. (42) 230 15 55, 56

e-mail: cop@cop.lodzkie.pl; info@cop.lodzkie.pl

 

 

 

 

 


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego