REGIONALNY
PROGRAM OPERACYJNY

WOJEWÓDZTWA ŁODZKIEGO NA LATA 2007-2013

 

 

 


Zmiana wielkości czcionki  

A A A

 

kanał RSS otwiera się w nowym oknie

Styl

domyślny

kontrastowy

Tu jesteś: / / / / /


Akcja informacyjno-promocyjna pod nazwą „Objazdowy punkt informacyjny” Urzędu Marszałkowskiego

Informacja dot. Objazdowego Punktu Informacyjnego:
Zapraszamy do wzięcia udziału w akcji pod nazwą „Objazdowy Punkt Informacyjny”, która rozpoczęła się miesiącu wrześniu bieżącego roku i potrwa do początku miesiąca grudnia 2010 r.


CEL Akcji Objazdowego Punktu Informacyjnego: wzrost świadomości o możliwościach jakie dają mieszkańcom województwa łódzkiego Fundusze Europejskie i uzyskanie informacji o korzyściach jakie przynoszą regionom unijne programy. Dodatkowo, działania podjęte podczas całego wydarzenia wpłyną na aktywizowanie, motywowanie oraz wsparcie beneficjentów i potencjalnych beneficjentów w procesie pozyskiwania środków unijnych biorąc pod uwagę przyszły okres programowania ; zapewnią dostęp do pełnej, rzeczowej informacji na temat Programów Unijnych dla możliwie największego grona beneficjentów i potencjalnych beneficjentów oraz ogółu społeczeństwa.

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich wraz z Lokalnymi Punktami Informacyjnymi będą spotykać się z potencjalnymi  Beneficjentami w poszczególnych Gminach, Powiatach gdzie występuje mały odsetek liczby projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego,  Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Programu Operacyjnego Infrastruktura i  Środowisko, Funduszu Spójności, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Programu Operacyjnego  Ryby oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Spotkania będą odbywały się na terenie Podregionów, a za ich organizację odpowiedzialne są Lokalne Punkty Informacyjne:

a) Podregion Centralny (Starostwo Powiatowe w Brzezinach)

b) Podregion Zachodni (Urząd Miasta Sieradza)

c) Podregion Północny (Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury w Łowiczu)

d) Podregion Wschodni (Urząd Miasta Bełchatowa)

 

Terminy  i miejsca spotkań w poszczególnych Podregionach:


Podregion Centralny – Starostwo Powiatowe w Brzezinach

Data publikacji: Wednesday, 27 October 2010 r.

Lokalny Punkt  Informacyjny w  Brzezinach  przy współudziale Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich  na lata 2007-2013 Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi zorganizował spotkanie dnia 4 października 2010 r. w Urzędzie Gminy w Brzezinach w ramach cyklu spotkań pod hasłem „Objazdowy Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich”  skierowane do potencjalnych Beneficjentów funduszy unijnych.

Zwrócono szczególną uwagę, aby wybór prezentowanych podczas spotkania tematów i materiałów odpowiadał profilowi zgłoszonych na spotkanie potencjalnych beneficjentów. Z uwagi na bardzo duże zainteresowanie  w szczególności przedsiębiorców uzyskaniem  dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz na jej rozwój, spotkanie w głównej mierze poświęcone było tej tematyce.
Konsultanci Centrum Obsługi Przedsiębiorcy zapoznali uczestników spotkania  z zagadnieniami dotyczącymi ogłoszonego w dniu 21 września 2010 r. konkursu dla działania III.6 „Rozwój mikro i małych przedsiębiorstw” w ramach III osi priorytetowej: Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013”. Przedstawicielka Powiatowego Urzędu Pracy w Brzezinach  przedstawiła   uczestnikom spotkania  ofertę PUP obejmującą wsparcie dla  osób zamierzających otworzyć działalność gospodarczą zarówno ze środków unijnych a także budżetowych. Uczestnicy  spotkania mieli  możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji pod kątem zaprezentowanych  materiałów i uzyskania bardziej szczegółowych informacji w zakresie zagadnień  dla nich istotnych pod kątem ubiegania się o dofinansowanie.Data publikacji: Wednesday, 27 October 2010 r.

Lokalny Punkt Informacyjny w Brzezinach po raz drugi przy współudziale Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich na lata 2007-2013 Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi zorganizował dnia 12 października 2010 r. spotkanie w Starostwie Powiatowym w Zgierzu w ramach cyklu spotkań pod hasłem „Objazdowy Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich” skierowane do potencjalnych Beneficjentów funduszy unijnych.

Ponownie zwrócono szczególną uwagę, aby wybór prezentowanych podczas spotkania materiałów odpowiadał profilowi zgłoszonych na spotkanie potencjalnych beneficjentów. Tematyka spotkania obejmowała informacje z zakresu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 . Poszczególne panele tematyczne prowadzili konsultanci z Głównego Punktu Informacyjnego RPO oraz COP a także konsultant OPUS. Informacji nt. działania 8.1, 8.2 udzielili przedstawiciele Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Uczestnikami spotkania byli samorządowcy, przedstawiciele oświaty oraz przedsiębiorcy.
Uczestnicy  spotkania mieli możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji pod kątem zaprezentowanych materiałów i uzyskania bardziej szczegółowych informacji w zakresie zagadnień  dla nich istotnych pod kątem ubiegania się o dofinansowanie.Data publikacji: Wednesday, 27 October 2010 r.

Lokalny Punkt  Informacyjny Funduszy Europejskich w Brzezinach przy współudziale Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich  na lata 2007-2013 Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, zorganizował w dniu 13 października 2010 r. ostatnie z cyklu spotkań pod nazwą „Objazdowy Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich”  w Miejskim Ośrodku Kultury w Pabianicach skierowane do potencjalnych Beneficjentów funduszy unijnych.

W związku z udziałem konkretnej grupy osób, spotkanie skierowane było głownie do przedsiębiorców, bowiem tematyka obejmowała bardzo szczegółowe informacje dotyczące zarówno wniosku o dofinansowanie  wraz z wymaganymi dokumentami dla działania III.6 „Rozwój mikro i małych przedsiębiorstw” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.
Lokalny Punkt Informacyjny w Brzezinach wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Beneficjentów pod kątem uzyskania przez niech jak  najszerszej wiedzy w zakresie możliwości  pozyskania środków finansowych podjął współpracę z Punktem Informacyjnym EUROPE DIRECT. Przedstawiciel w/w instytucji omówił zagadnienia dotyczące Inicjatywy  Jeremie. Uczestnicy  spotkania mieli  możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji pod kątem  zaprezentowanych  materiałów i uzyskania bardziej szczegółowych informacji w zakresie zagadnień dla nich istotnych pod kątem ubiegania się o dofinansowanie  w ramach m.in.: Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Programu  Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 , Programu Operacyjnego  Kapitał  Ludzki oraz Regionalnego Programu Operacyjnego   Województwa  Łódzkiego na lata 2007-2013.1) 4.10.2010 r. - Urząd Gminy w Brzezinach

2) 12.10.2010 r. - Starostwo Powiatowe w Zgierzu (sala konferencyjna)

3) 13.10.2010 r. - Miejski Ośrodek Kultury w Pabianicach (sala na parterze)

Zgłoszenia na spotkania informacyjne przyjmowane będą przez Lokalny Punkt Informacyjny w Brzezinach pod numerem tel. (46) 874 31 54 lub mailem: podregion@powiat-brzeziny.pl. (Osoba odpowiedzialna za przyjmowanie zgłoszeń i organizację spotkań Dorota Tomczak).

Podregion Zachodni – Urząd Miasta Sieradza

(Powiaty wchodzące w skład podregionu: sieradzki, łaski, pajęczański, poddębicki, wieluński, wieruszowski)

Gmina Wróblew pow. sieradzki, termin 15.10.2010r., tel.(43) 828 66 00 - Spotkanie w tym dniu zostało odwołane.Gmina Galewice –
pow. wieruszowski, termin 20.10.2010r., tel.(62)7838617 - Spotkanie w tym dniu zostało odwołane.

Powiat Wieluński
Starostwo Powiatowe w Wieluniu, termin 27.09.2010r., tel.(043)843-42-80 - Spotkanie w tym dniu zostało odwołane.

Gmina Zapolice – pow. zduńskowolski, termin 06.10.2010 r. tel (43) 823-19-82 - Spotkanie w tym dniu zostało odwołane.

Podregion Północny – Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury w Łowiczu

Data publikacji: Wednesday, 27 October 2010 r.

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łowiczu przy współudziale Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich  na lata 2007-2013 Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi zorganizował pierwsze spotkanie dnia 5 października 2010 r.w ramach cyklu spotkań pod hasłem „Objazdowy Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich” w Starostwie Powiatowym w Łęczycy. Spotkanie dotyczyło możliwości pozyskiwania Funduszy Unijnych na lata 2007-2013 w województwie łódzkim ze szczególnym uwzględnieniem możliwości aplikowania w ramach konkursów ogłoszonych bądź przewidzianych do ogłoszenia w województwie łódzkim w 2010r. Zwrócono szczególną uwagę, aby wybór prezentowanych podczas spotkania materiałów odpowiadał profilowi zgłoszonych na spotkanie potencjalnych beneficjentów.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele: jednostek  samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, jednostek sektora finansów publicznych, przedsiębiorcy, osoby fizyczne, które planują założenie własnej działalności gospodarczej. Konsultanci Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi przekazali informacje nt. aktualnie ogłoszonych konkursów dla przedsiębiorców, w tym nowo uruchomionego Działania III.6 „Rozwój mikro - i małych przedsiębiorstw”. Następnie przedstawiciele Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego w Łodzi przy Centrum OPUS zaprezentowali  możliwości pozyskiwania dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  2007-2013 oraz aktualnie ogłoszonych i planowanych do ogłoszenia konkursów dla VI, VII, VIII i IX Osi Priorytetowej PO KL. Uczestnicy spotkania zostali również doinformowani w kwestii możliwości pozyskiwania funduszy europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 oraz planowanego do ogłoszenia konkursu na Działanie II.10 Sieci ciepłownicze w ramach RPO WŁ przez Konsultanta Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich. Konsultant Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich na lata 2007-2013 w Podregionie Północnym był do dyspozycji  uczestników  spotkania pod kątem  bezpośrednich  konsultacji nt. możliwości pozyskania dofinansowania w ramach m.in.: Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.Data publikacji: Wednesday, 27 October 2010 r.

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łowiczu przy współudziale Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich  na lata 2007-2013 Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi zorganizował kolejne  spotkanie  w ramach cyklu spotkań pod hasłem „Objazdowy Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich”, które odbyło się dnia 7 października 2010 r. w Starostwie Powiatowym w Skierniewicach. Spotkanie dotyczyło możliwości pozyskiwania Funduszy Unijnych na lata 2007-2013 w województwie łódzkim ze szczególnym uwzględnieniem możliwości aplikowania w ramach konkursów ogłoszonych bądź przewidzianych do ogłoszenia w województwie łódzkim  w 2010r.

Zwrócono szczególną uwagę, aby wybór prezentowanych podczas spotkania materiałów odpowiadał profilowi zgłoszonych na spotkanie potencjalnych beneficjentów. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele: jednostek  samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, jednostek sektora finansów publicznych, przedsiębiorcy, osoby fizyczne, które planują założenie własnej działalności gospodarczej. Konsultanci Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi przekazali informacje nt. aktualnie ogłoszonych konkursów dla przedsiębiorców, w tym nowo uruchomionego Działania III.6 „Rozwój mikro- i małych przedsiębiorstw”. Następnie  przedstawiciele  Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego w Łodzi przy Centrum OPUS zaprezentowali możliwości pozyskiwania dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  2007-2013 oraz aktualnie ogłoszonych  i planowanych do ogłoszenia konkursów dla VI, VII, VIII i IX Osi Priorytetowej PO KL;
Uczestnicy spotkania zostali poinformowani o możliwości pozyskiwania funduszy europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 oraz planowanego do ogłoszenia konkursu na Działanie II.10 Sieci ciepłownicze w ramach RPO WŁ przez Konsultanta Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich.Konsultant Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich na lata 2007-2013 w Podregionie Północnym był do dyspozycji uczestników spotkania pod kątem bezpośrednich konsultacji nt. możliwości pozyskania dofinansowania w ramach m.in.: Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.(Powiaty wchodzące w skład podregionu: łowicki, kutnowski, łęczycki, rawski, miasto na prawach Powiatu Skierniewice i skierniewicki)

  1. 5 października 2010 r. – Starostwo Powiatowe w Łęczycy – spotkanie dla Beneficjentów z terenu gmin powiatu łęczyckiego oraz kutnowskiego,
  2. 7 października 2010 r. - Starostwo Powiatowe w Skierniewicach – spotkanie dla Beneficjentów z terenu gmin powiatu skierniewickiego oraz rawskiego.

Zgłoszenia na spotkania informacyjne przyjmowane będą przez Lokalny Punkt Informacyjny w Łowiczu pod numerem tel./fax: (46) 837 53 20 lub mailem: spigdb@interia.pl.( Osoba odpowiedzialna za przyjmowanie zgłoszeń i organizację spotkań Katarzyna Straszyńska – Pięta)

Podregion Wschodni – Urząd Miasta Bełchatowa

Data publikacji: Wednesday, 27 October 2010 r.

Lokalny Punkt  Informacyjny Funduszy Europejskich w  Bełchatowie przy współudziale Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich  na lata 2007-2013 Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi zorganizował spotkanie w dniu 5 października 2010 r. w Urzędzie Gminy Dobryszyce w ramach cyklu spotkań pod hasłem „Objazdowy Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich”  skierowane do potencjalnych Beneficjentów funduszy unijnych.

Zwrócono szczególną uwagę na  wybór prezentowanych podczas spotkania materiałów pod kątem profilu zgłoszonych na spotkanie potencjalnych beneficjentów.
W spotkaniu wzięli   udział   przedstawiciele jednostek  samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, jednostek sektora finansów publicznych, przedsiębiorcy, osoby fizyczne, które planują założenie własnej działalności gospodarczej.
Konsultanci przedstawili informacje o priorytetach, działaniach, przykładowych projektach, jakie mogą być realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013,  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013  oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Uczestnicy  spotkania mieli  możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji pod kątem zaprezentowanych  materiałów. Data publikacji: Wednesday, 3 November 2010 r.

Lokalny Punkt  Informacyjny Funduszy Europejskich w  Bełchatowie przy współudziale Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich  na lata 2007-2013 Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi zorganizował dnia 27 października 2010r. w Szkole Podstawowej w Moszczenicy,  drugie spotkanie w ramach cyklu spotkań pod hasłem „Objazdowy Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich”  skierowane do potencjalnych Beneficjentów funduszy unijnych.

 

 Zwrócono szczególną uwagę na  wybór prezentowanych podczas spotkania materiałów pod kątem profilu zgłoszonych na spotkanie potencjalnych beneficjentów.

 W spotkaniu wzięli   udział   przedstawiciele jednostek  samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, jednostek sektora finansów publicznych, przedsiębiorcy, osoby fizyczne, które planują założenie własnej działalności gospodarczej.

Uczestnicy spotkania zostali poinformowani o możliwościach  pozyskiwania funduszy unijnych  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 oraz planowanego do ogłoszenia konkursu na Działanie II.10 „Sieci ciepłownicze” w ramach RPO WŁ przez Konsultanta Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi. Następnie   Konsultantka Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi przekazała  informacje nt. aktualnie ogłoszonych konkursów dla przedsiębiorców, w tym nowo uruchomionego Działania III.6 „Rozwój mikro- i małych przedsiębiorstw”. Możliwości oraz zasady aplikowania do działań : 3.1 „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” oraz „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 zaprezentowała Pani Kierownik Rejonowego Zespołu Doradców z piotrkowskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Podczas ostatniej prezentacji Konsultantki Lokalnego Punktu Informacyjnego w Bełchatowie poinformowały potencjalnych Beneficjentów o możliwościach dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  na lata 2007-2013.  Uczestnicy  spotkania mieli  możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji pod kątem zaprezentowanych  informacji .Data publikacji: Thursday, 18 November 2010 r.

Lokalny Punkt  Informacyjny Funduszy Europejskich w Bełchatowie przy współudziale Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich  na lata 2007-2013 działającego przy Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi zorganizował dnia 15 listopada 2010 r. w Urzędzie Gminy w Sławnie, ostatnie, skierowane do potencjalnych Beneficjentów funduszy unijnych, spotkanie z cyklu spotkań pod hasłem „Objazdowy Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich”.

Szczególną uwagę zwrócono na dobór prezentowanych podczas spotkania materiałów pod kątem profilu zgłoszonych na spotkanie potencjalnych beneficjentów.

W spotkaniu wzięli  udział przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, jednostek sektora finansów publicznych, przedsiębiorcy oraz osoby fizyczne, które planują założenie własnej działalności gospodarczej.

Uczestnicy spotkania zostali poinformowani przez Konsultantów Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Bełchatowie o możliwościach  pozyskiwania funduszy unijnych  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 oraz planowanego konkursu na Działanie II.10 „Sieci ciepłownicze” w ramach RPO WŁ oraz o możliwościach dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  na lata 2007-2013. Możliwości oraz zasady aplikowania do działań: 3.1 „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” oraz „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 zaprezentowała Pani Iwona Szymańska – przedstawiciel Rejonowego Zespołu Doradców z opoczyńskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego.
Uczestnicy spotkania mieli możliwość skorzystania również z indywidualnych konsultacji.(Powiaty wchodzące w skład podregionu: bełchatowski,, opoczyński, miasto na prawach powiatu - Piotrków

 Trybunalski, piotrkowski, radomszczański, tomaszowski)

1) Urząd Gminy Dobryszyce (powiat radomszczański) - 5 października 2010
2) Urząd Gminy Moszczenica (powiat piotrkowski) - 27 października 2010
3) Urząd Gminy Sławno (powiat opoczyński) - termin 15 listopada 2010

Zgłoszenia na spotkania informacyjne przyjmowane będą przez Lokalny Punkt Informacyjny w Podregionie Wschodnim. Osoba odpowiedzialna  za przyjmowanie zgłoszeń i organizację spotkań -  Katarzyna Stachowicz, 

mail: k.stachowicz@um.belchatow.pl.

tel. 44 733 51 44.


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego