REGIONALNY
PROGRAM OPERACYJNY

WOJEWÓDZTWA ŁODZKIEGO NA LATA 2007-2013

 

 

 


Zmiana wielkości czcionki  

A A A

 

kanał RSS otwiera się w nowym oknie

Styl

domyślny

kontrastowy

Tu jesteś: /


Pozostałe programy i informacje o dofinansowaniu z Unii Europejskiej


Strona ta zawiera informacje na temat możliwości uzyskania dofinansowania ze środków unijnych z programów innych niż Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Poszczególne zakładki zawierają m.in. aktualności, odnosienia do stron www programów unijnych oraz dane kontaktowe.

 

Zakładki oznaczone kolorem żółtym      wskazują Programy, w ramach których aktualnie trwają konkursy.


Program Operacyjny Kapitał Ludzki

zolty
 • Informacje o programie
 • Trwające Konkursy
 • Harmonogramy Konkursów
 • Kontakt do Instytucji

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013

Celem głównym Programu Kapitał Ludzki  jest: wzrost zatrudnienia i spójności społecznej. Do osiągnięcia tego celu przyczynia się realizacja sześciu celów strategicznych do których należą:
• Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych i biernych zawodowo
• Zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego
• Poprawa zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw do zmian zachodzących w gospodarce
• Upowszechnienie edukacji społeczeństwa na każdym etapie kształcenia przy równoczesnym zwiększeniu jakości usług edukacyjnych i ich silniejszym powiązaniu z potrzebami gospodarki opartej na wiedzy
• Zwiększenie potencjału administracji publicznej w zakresie opracowywania polityk i świadczenia usług wysokiej jakości oraz wzmocnienie mechanizmów partnerstwa
• Wzrost spójności terytorialnej.
Program składa się z 10 Priorytetów, które realizowane są  na poziomie centralnym oraz  regionalnym. Komponent centralny ( I-V priorytet)  dotyczy głównie wsparcia efektywności struktur     i systemów instytucjonalnych, natomiast środki komponentu regionalnego zostały przeznaczone przede wszystkim na wsparcie dla osób i grup społecznych. 

Strona Programu dotycząca Komponentu Centralnego:  www.efs.gov.pl

 

Strony Programu dotyczące Komponentu Regionalnego: www.pokl.lodzkie.pl; www.pokl.wup.lodz.pl

 

 

 

Archiwum>>

  Instytucje Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

zolty
 • Informacje o programie
 • Trwające Konkursy
 • Harmonogramy Konkursów
 • Kontakt do Instytucji

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013


Program ma na celu wspieranie szeroko rozumianej innowacyjności, poprzez bezpośrednie wsparcie dla przedsiębiorstw, instytucji otoczenia biznesu oraz jednostek naukowych świadczących przedsiębiorstwom usługi o wysokiej jakości, a także wsparcie systemowe zapewniające rozwój środowiska instytucjonalnego innowacyjnych przedsiębiorstw.
W ramach Programu wspierane są działania z zakresu innowacyjności produktowej, procesowej, marketingowej i organizacyjnej, które w sposób bezpośredni lub pośredni przyczyniają się do powstawania i rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw.
 Program Innowacyjna Gospodarka składa się z dziewięciu osi priorytetowych (z czego osiem to osie merytoryczne, a dziewiąta dotyczy pomocy technicznej Programu).Każda oś priorytetowa koncentruje się na wsparciu pewnych typów projektów i realizuje tym samym wyznaczone cele szczegółowe Programu.
Do celów szczegółowych Programu należą :
• Zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw
• Wzrost konkurencyjności polskiej nauki
• Zwiększenie roli nauki w rozwoju gospodarczym
• Zwiększenie udziału innowacyjnych produktów polskiej gospodarki w rynku międzynarodowym
• Tworzenie trwałych i lepszych miejsc pracy
• Wzrost wykorzystania technologii informacyjnych i  komunikacyjnych w gospodarce
 

Strona Programu:  www.poig.gov.pl 

 

 

 

 


 

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

zolty
 • Informacje o programie
 • Trwające Konkursy
 • Harmonogramy Konkursów
 • Kontakt do Instytucji

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

 

Celem  Programu Operacyjnego  Infrastruktura i Środowisko jest poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie
i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej.
W ramach programu realizowanych jest 15 priorytetów z czego 2 dotyczą pomocy technicznej:
1. Gospodarka wodno-ściekowa
2. Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi
3. Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska
4. Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska
5. Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych
6. Drogowa i lotnicza sieć TEN-T
7. Transport przyjazny środowisku
8. Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe
9. Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna
10. Bezpieczeństwo energetyczne, w tym dywersyfikacja źródeł energii
11. Kultura i dziedzictwo kulturowe
12. Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia
13. Infrastruktura szkolnictwa wyższego


 

Strona Programu: www.pois.gov.pl

Strona Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Łodzi - Instytucji Pośredniczącej II stopnia dla I i II osi  PO IS -www.wfosigw.lodz.pl/

Archiwum>>


 

Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej

szary
 • Informacje o programie
 • Trwające Konkursy
 • Harmonogramy Konkursów
 • Kontakt do Instytucji
 • Realizowane projekty

Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2007-2013

 

W latach 2007-2013 współpraca w wymiarze transgranicznym, transnarodowym i międzyregionalnym realizowana jest w ramach odrębnego celu polityki spójności Unii Europejskiej – Cel Europejska Współpraca Terytorialna (EWT).
Wśród Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej można wyróżnić 3 grupy:
• programy współpracy transgranicznej 
• programy współpracy transnarodowej 
• programy współpracy międzyregionalnej

 

Pierwszą grupą  programów zostały  objęte podregiony, których granice stanowią granicę państwową.  Głównym celem tego typu programów jest promowanie współpracy i bezpośrednich kontaktów wspierających  rozwój gospodarczy i społeczny oraz ochronę środowiska w obszarach przygranicznych, charakteryzujących się zwykle niższym poziomem rozwoju w porównaniu do średniej krajowej.

Współpraca transnarodowa z udziałem Polski realizowana jest w ramach dwóch programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej:

    Program Regionu Morza Bałtyckiego 
    Oprócz Polski uczestniczą w nim: Dania, Estonia, Finlandia, Litwa, Łotwa, Niemcy (wybrane regiony), Szwecja oraz 3 państwa spoza UE: Białoruś (wybrane regiony), Norwegia i Rosja (wybrane regiony);

    Program dla Europy Środkowej 
    Oprócz Polski uczestniczą w nim: Austria, Czechy, Niemcy (wybrane regiony), Słowacja, Słowenia, Węgry, Włochy (wybrane regiony), Ukraina (wybrane regiony).


Do głównych priorytetów współpracy realizowanej w ramach poszczególnych programów operacyjnych współpracy transnarodowej należą:
1. Wsparcie innowacyjności

2. Poprawa dostępności do obszaru programowego oraz wewnątrz obszaru programowego

3. Zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności miast i regionów
4. Rozsądne korzystanie oraz zarządzanie środowiskiem naturalnym.

 

Do trzeciej grupy programów należy program INTERREG IV. Jego głownym celem jest poprawa, efektywności polityk rozwoju regionalnego oraz przyczynienie się do modernizacji gospodarczej i większej konkurencyjności w Europie w obszarach innowacyjności, gospodarki opartej na wiedzy, środowiska naturalnego i zapobiegania ryzyku za pośrednictwem współpracy międzyregionalnej. Poprzez współpracę międzyregionalną program usprawni wymianę doświadczeń i działań optymalnych (dobrych praktyk) pomiędzy regionami zainteresowanymi określonymi obszarami problemowymi. Dzięki intensywnym staraniom mającym na celu upowszechnienie rezultatów przedsięwzięć we wszystkich regionach UE program maksymalnie zredukujeograniczenia w dostępie do cennych informacji na temat innowacyjnych rozwiązań lub działań optymalnych oraz w ich wykorzystaniu.

 

Strona Programów: www.ewt.gov.pl

Archiwum>>

Wersje archiwalne harmonogramów konkursów>>

Program współpracy międzyregionalnej INTERREG IV C

W ramach INTERREG IV C Województwo Łodzkie uczestniczy w następujących projektach:

 

Więcej informacji nt poszczególnych Programów można znaleźć na stronie internetowej: www.funduszeeuropejskie.gov.pl w zakładce Europejska Współpraca Terytorialna. 

 

Współpraca transnarodowa:

 

Współpraca transnarodowa z udziałem Polski jest realizowana w ramach dwóch programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej:

Zastąpiły one programy współpracy transnarodowej: INTERRREG III B BSR i INTERREG III B CADSES, realizowane w ramach Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III.

Alokacja środków unijnych dla Polski na współpracę transnarodową w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej wynosi 119, 234 mln euro.

Do głównych priorytetów współpracy realizowanej w ramach poszczególnych programów operacyjnych współpracy transnarodowej należą:

 1. Wsparcie innowacyjności
 2. Poprawa dostępności do obszaru programowego oraz wewnątrz obszaru programowego
 3. Zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności miast i regionów:
 4. Rozsądne korzystanie oraz zarządzanie środowiskiem naturalnym


Potencjalnymi beneficjentami programów współpracy transnarodowej są:

 • podmioty uczestniczące w realizacji polityki przestrzennej na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym,
 • jednostki samorządu terytorialnego,
 • instytucje zajmujące się rozwojem regionalnym i rozwojem obszarów miejskich oraz wiejskich, ochroną środowiska, transportem, technologiami i innowacjami,
 • partnerzy społeczni i ekonomiczni,
 • organizacje pozarządowe,
 • agencje rozwoju regionalnego,
 • inne agencje zajmujące się promocją przedsiębiorczości, innowacyjności itp.


Więcej informacji nt poszczególnych Programów można znaleźć na stronach internetowych: www.eu.baltic.net, www.central2013.eu, www.funduszeeuropejskie.gov.pl


Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

zolty
 • Informacje o programie
 • Trwające Konkursy
 • Kontakt do Instytucji

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Program odzwierciedla potrzeby Polski w zakresie rozwoju obszarów wiejskich i ustanawia podstawowe sfery, wokół których zostały zaprogramowane szczegółowe instrumenty wsparcia.

W ramach priorytetowych kierunków wsparcia obszarów wiejskich UE, zdefiniowano w programie
cztery osie:
Oś 1: Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego;
Oś 2: Poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich;
Oś 3: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej;
Oś 4: Leader.

 

 

Strona Programu: www.minrol.gov.pl/pol/Wsparcie-rolnictwa-i-rybolowstwa/PROW-2007-2013

Strona Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - Oddział w Łodzi -  www.arimr.gov.pl

Strona Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi - Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich - www.prow.lodzkie.pl

Archiwum>>


Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013

zolty

Archiwum>>

 

>>

 


Instytucja:

Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

ul. Poleczki 33

02-822 Warszawa.

0-800 38-00-84

e-mail: info@arimr.gov.pl

Nabór:

Termin składania ofert: od 13 do 17 października 2014r. włącznie. Wnioski o dofinansowanie należy składać do oddziału regionalnego Agencji właściwego ze względu na miejsce położenia zakładu przetwórstwa produktów rybnych lub obrotu tymi produktami w którym zrealizowano operację.

Cel konkursu:

Realizowane operacje powinny:

•    Przyczynić się do powstania trwałych korzyści gospodarczych

•    Być zrealizowane z zachowaniem należytych gwarancji technicznych

•    Zapewnić gospodarczą trwałość

•    Nie wpływać negatywnie na środowisko

Wnioskodawcy:

Podmiot prowadzący przedsiębiorstwo (osoba fizyczna lub firma) w zakresie przetwórstwa i obrotu produktami rybołówstwa, w którym jest zatrudnionych mniej niż 750 pracowników lub, którego obrót jest mniejszy niż równowartość w złotych 200 milionów euro rocznie. W przypadku, gdy o przyznanie pomocy ubiegają się wspólnicy spółki cywilnej pomoc mogą uzyskać wszyscy wspólnicy łącznie albo jeden ze wspólników, jeśli pozostali wspólnicy wyrazili zgodę w formie pisemnej.

Dane finansowe:

Pomoc na realizację operacji jest przyznawana w formie zwrotu kosztów kwalifikowalnych w wysokości:

•    do 60% tych kosztów - w przypadku operacji realizowanej przez podmiot prowadzący mikro, małe bądź średnie przedsiębiorstwo tj. takie, które zatrudnia mniej niż 250 pracowników i którego roczny obrót nie przekracza 50 mln euro

•    do 30% tych kosztów w przypadku operacji realizowanej przez podmiot nieobjęty żadną z w/w kategorii i zatrudniający mniej niż 750 pracowników lub posiadający obrót mniejszy niż 200 mln euro. Pomoc na realizacje operacji przyznaje się do wysokości limitu dostępnych środków finansowych, nie więcej jednak niż 10 000 000 zł na jednego beneficjenta w ramach jednego naboru wniosków.

Rodzaje Projektów:

Środek 2.5. Inwestycje w zakresie przetwórstwa i obrotu - pomoc może być przyznana na  realizację operacji dotyczących:

1. Wzrostu potencjału przemysłu przetwórczego produktów rybnych i obrotu tymi produktami

2. Zmniejszenia negatywnego oddziaływania zakładów przetwórstwa produktów rybnych lub obrotu tymi produktami na środowisko

3. Poprawy jakości i konkurencyjności przetwarzanych i wprowadzanych do obrotu produktów rybnych

4. Utrzymania lub wzrostu poziomu zatrudnienia.          

Szczegóły:

Szczegóły i dokumentację konkursową do pobrania można odnaleźć na stronach:

http://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/po-ryby-2007-2013/os-priorytetowa-2-akwakultura-rybolowstwo-srodladowe-przetworstwo-i-obrot-produktami-rybolowstwa-i-akwakultury/srodek-25-inwestycje-w-zakresie-przetworstwa-i-obrotu.html

Inne informacje o dofinansowaniu

 • Trwające Konkursy
 • Aktualności
Archiwum>>

 

 • Delegacja chińskich firm w Brukseli – 11 -21 czerwca

  W dniach 11-21 czerwca 2014 roku delegacja 60 chińskich przedsiębiorstw z branży high-tech weźmie udział w misji gospodarczej organizowanej przez EUPIC (European Union Project of Innovation Center) i Enterprise Europe Network (EEN) West China, która odbędzie się w Brukseli.


  Przedsiębiorstwa szukają możliwości współpracy z partnerami z Europy.

  Dodane:
  Wednesday, 21 May 2014
  Czytaj więcej

zolty

Ważne instytucje/kontakty

 • RBWŁ w Brukseli
 • Wsparcie w ramach ŁARR
 • Wsparcie w ramach ŁSSE

Regionalne Biuro Województwa Łódzkiego w Brukseli

Dokumentem prawnym powołującym do życia brukselską placówkę była Uchwała Sejmiku Województwa Łódzkiego Nr XIV/173/2003 z dnia 02.09.2003 r. w sprawie utworzenia Biura Przedstawicielskiego Województwa Łódzkiego w Brukseli. Uchwała Nr 590/03 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 09.09.2003 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi zatwierdziła utworzenie w ramach urzędu samodzielnej jednostki pod nazwą Regionalne Biuro Województwa Łódzkiego w Brukseli, podlegającej bezpośrednio Marszałkowi Województwa Łódzkiego.

 

Do zadań Regionalnego Biura Województwa Łódzkiego należy reprezentowanie interesów samorządowych na arenie międzyregionalnej, a w szczególności:

 

1. Referat ds. Współpracy Międzyregionalnej

 

1) informowanie i współpraca z partnerami w regionie zainteresowanymi problematyką dotyczącą wybranych polityk europejskich oraz konkretnych sfer działalności UE,
2) ułatwianie podmiotom z województwa łódzkiego nawiązywania bezpośrednich kontaktów partnerskich z instytucjami i organizacjami z innych regionów europejskich,
3) uczestnictwo w wybranych spotkaniach, seminariach, konferencjach i wizytach studyjnych celem pozyskiwania informacji dotyczących problematyki ważnej dla rozwoju województwa łódzkiego,
4) monitoring prawodawstwa unijnego pod kątem kwestii ważnych z punktu widzenia interesów województwa,
5) organizacja seminariów i konferencji z udziałem przedstawicieli województwa służących lobbingowi oraz zabezpieczaniu interesów województwa,
6) reprezentowanie interesów samorządowych przed instytucjami europejskimi i w ramach sieci współpracy międzyregionalnej,
7) działania na rzecz złożonych przez samorządowe władze regionalne i lokalne wniosków o dofinansowanie z programów europejskich,
8) wspieranie działań służących promocji województwa łódzkiego na terenie Brukseli,
9) przygotowywanie i koordynacja tematycznych wizyt studyjnych służących wymianie doświadczeń z przedstawicielami instytucji UE oraz innych regionów,
10) organizacja wizyt w Brukseli Zarządu Województwa Łódzkiego.

 

Referat ds. Współpracy Międzyregionalnej
Square Marie-Louise 2
1000 Brussels, Belgia
tel.  +32 2 230 90 77
fax  +32 2 231 15 87


2. Referat ds. Inicjatyw Rozwojowych


1) pozyskiwanie informacji o potencjalnych możliwościach dofinansowania ze źródeł zewnętrznych zadań województwa realizowanych przez Biuro,
2) realizacja projektów własnych samorządu województwa łódzkiego procedowanych przez Biuro,
3) współpraca z instytucjami oraz organizacjami pozarządowymi z regionu łódzkiego w zakresie działań projektowych, jak również innych możliwości prezentowania ich dorobku w Brukseli,
4) przekazywanie informacji i wspomaganie samorządów, instytucji i organizacji pozarządowych działających w regionie w pozyskiwaniu środków finansowych oferowanych przez UE,
5) prowadzenie punktu kontaktowego dla samorządów, instytucji i organizacji pozarządowych działających w regionie,
6) prowadzenie bazy projektów realizowanych przez podmioty z regionu w ramach Programów Wspólnotowych,
7) działania na rzecz złożonych przez samorządowe władze regionalne i lokalne wniosków o dofinansowanie z programów europejskich.


Referat ds. Inicjatyw Rozwojowych
ul. Roosevelta 15 p. 205, 207
90-056 Łódź , Polska
tel.  +42 291 98 98
fax  +42 291 97 17

e-mail: lodzkie.region@lodzkie.pl

http://www.bruksela.lodzkie.pl

 

Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Powstała 29 listopada 1991r. jako jednostka wspierająca rozwój sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez opracowywanie i realizowanie programów finansowanych z funduszy unijnych. Od 2001r. ŁARR pełni funkcję Regionalnej Instytucji Finansującej(RIF), odpowiedzialnej za obsługę i wdrażanie programów przeznaczonych na finansowanie inwestycji w nowe technologie, specjalistyczne usługi doradcze, podnoszenie kwalifikacji pracowników i rozwój eksportu.  Obecnie Spółka pełni funkcję RIF wdrażając wybrane działania Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (działania 4.2, 4.4, 6.1, 8.1, 8.2).

 

Spółka funkcjonuje również w Krajowym Systemie Usług dla firm z sektora MŚP, świadcząc usługi informacyjne, proinnowacyjne oraz finansowe – pożyczki, poręczenia. W ramach świadczenia usług finansowych prowadzony jest Regionalny Fundusz Pożyczkowy, a obecnie realizowany jest także program Inicjatywa Jeremie, w ramach którego pozyskano dodatkowe środki finansowe z przeznaczeniem na pożyczki dla firm.

 

Ponadto ŁARR jest podmiotem świadczącym na zasadach komercyjnych kompleksowe usługi związane z pozyskiwaniem środków z funduszy programów POKL, RPO i POIG (w zakresie, w którym nie pełni funkcji RIF). Realizuje również szereg projektów własnych wspierających przedsiębiorczość w regionie.

 

Szczegółowe informacje na temat działalności ŁARR można odnaleźć na stronie www.larr.lodz.pl

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna

to wydzielony obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przeznaczony do prowadzenia działalności gospodarczej na specjalnych, preferencyjnych warunkach, określonych w Ustawie o SSE (Dz. U. 94.123.600 z póź. zmianami) i Rozporządzeniu Rady Ministrów (Dz. U. z dnia 29.12.2008 r. Nr 232 poz. 1548). ŁSSE została utworzona w 1997r. w celu rozwoju gospodarczego regionu łódzkiego, jej działanie zaplanowane jest do 2020 r. Strefą zarządza Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. z siedzibą w Łodzi.

 

 Do zadań ŁSSE i kompleksowych usług świadczonych przez Strefę należą:

- promocja Strefy i działalności w jej obrębie

- promocja firm działających na terenie Strefy

- pozyskiwanie i obsługa nowych inwestorów

- prowadzenie przetargów lub rokowań na grunty lub nieruchomości objęte statusem Strefy

- wydawanie inwestorom zezwoleń na rozpoczęcie działalności gospodarczej w strefie

- przyznawanie praw do uzyskania pomocy publicznej

- bieżąca kontrola działalności inwestorów

- doradztwo inwestycyjne

- pomoc w nawiązywaniu kontaktów z partnerami biznesowymi świadczącymi usługi dla inwestorów (Partnerzy)

 

Więcej informacji na temat Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznje można odnaleźć na stronie www.sse.lodz.pl

 

Małe i Średnie Przedsiębiorstwa w ŁSSE (MŚP)

Dla spółek sektora MŚP  są do  dyspozycji  niewielkie działki o powierzchni od 0,5 hektara w Podstrefie Łódź na granicy Łodzi i Konstantynowa Łódzkiego. Tereny te oprócz tego, że są doskonale położone i skomunikowane, to zostały uzbrojone w niezbędne media. Małe i Średnie spółki, które zainwestują w Łódzkiej Strefie mogą liczyć na pomoc publiczną w postaci zwolnienia z podatku dochodowego w wysokości nawet 70% poniesionych nakładów lub dwuletnich kosztów wynagrodzenia nowozatrudnionych pracowników.

Jednak aby  Mała lub Średnia firma mogła uzyskać zezwolenie na działalność w Strefie musi zainwestować co najmniej 100 tys. EUR (ok. 400 tys. PLN) i utrzymać działalność oraz deklarowany poziom zatrudnienia przez minimum 3 lata. Bardziej rygorystyczne warunki inwestycyjne mają duże koncerny. Mogą liczyć na pomoc publiczną tylko do poziomu 50% poniesionych nakładów. Muszą również prowadzić działalność gospodarczą na terenie Strefy przynajmniej 5 lat.


 

nieb

Uwagi dotyczące wyglądu i treści tej podstrony można przesyłać za pomocą poniższego formularza.

Zachęcamy Państwa również do przesyłania informacji o różnych źródłach dofinansowania, które mogą pomóc w realizacji projektów w naszym regionie. W Państwa propozycji prosimy o podanie linku do informacji źródłowej.

UWAGA: Formularz kontaktowy, przez który można zadać pytanie na temat Funduszy Europejskich, znajduje się na stronie Punktu Informacyjnego.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego