REGIONALNY
PROGRAM OPERACYJNY

WOJEWÓDZTWA ŁODZKIEGO NA LATA 2007-2013

 

 

 


Zmiana wielkości czcionki  

A A A

 

kanał RSS otwiera się w nowym oknie

Styl

domyślny

kontrastowy

Tu jesteś: /


Perspektywa finansowa UE 2014 - 2020


Rok 2014 to początek nowego okresu programowania, w którym przyjdzie zmierzyć się samorządowcom, przedsiębiorcom, przedstawicielom organizacji pozarządowych czy instytucji publicznych z wyzwaniem, jakim jest efektywne wykorzystanie środków UE przewidzianych dla Polski w ramach perspektywy finansowej 2014-2020.

Ubiegający się o dofinansowanie w nowej perspektywie finansowej UE będą zobligowani do wykazania zgodności zgłaszanych do dofinansowania projektów z zapisami ujętymi w „Umowie Partnerstwa”. Jest ona głównym dokumentem strategicznym na poziomie krajowym, określającym zakres i sposób interwencji funduszy europejskich w nowym okresie programowania 2014-2020. Odnosi się do takich kwestii jak np. zakres wsparcia ze środków europejskich, liczba i zakres programów operacyjnych, sposób podziału interwencji pomiędzy programy krajowe i regionalne, zarys systemu wdrażania, sposób uzupełniania się interwencji finansowych z polityki spójności, wspólnej polityki rolnej oraz rybackiej.

Na poziomie regionalnym podstawowym dokumentem strategicznym jest Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020, która wyznacza kierunki rozwojowe regionu uwzględniając jego rzeczywiste potencjały i bariery (www.strategia.lodzkie.pl). Pozostałymi dokumentami o strategicznym znaczeniu są: Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Łódzkiego LORIS 2030 oraz Plan Przeciwdziałania Depopulacji w Województwie Łódzkim.

Jednym z głównych narzędzi realizacji polityki rozwoju województwa w latach 2014-2020 finansowanym z funduszy UE będzie Regionalny Program Operacyjny WŁ 2014-2020. Głównym celem interwencji w ramach RPO WŁ będzie zwiększanie konkurencyjności regionu oraz poprawa jakości życia jego mieszkańców, m.in. poprzez wykorzystanie istniejących potencjałów i niwelowanie barier rozwojowych. Nacisk położony będzie przede wszystkim na wspieranie innowacyjności, technologii informacyjno-komunikacyjnych, przedsiębiorczości, gospodarki niskoemisyjnej, infrastruktury ochrony środowiska, transportu, zatrudnienia i włączenia społecznego oraz edukacji.

W zakładce Poziom Unijny/Krajowy znajdują się informacje dotyczące min. Umowy Partnerstwa, Pakietu legislacyjnego dla Polityki Spójności, natomiast w zakładce Poziom regionalny zawarte są informacje dotyczące m.in. Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020 oraz RPO WŁ 2014-2020.


Aktualności
nieb
Poziom Unijny/Krajowy
nieb

 • Pakiet legislacyjny dla Polityki Spójności 2014-2020
 • Umowa Partnerstwa
 • Programy operacyjne
 • Układ programów operacyjnych w kraju
 • Planowane zmiany

„Pakiet legislacyjny” dla polityki spójności na lata 2014-2020, przedstawiony przez Komisję Europejską (KE) obejmuje przepisy związane z misją i celami polityki spójności, ramami finansowymi, szczegółowymi ustaleniami w zakresie programowania, sprawozdawczości, zarządzania i realizacji projektów.

Programowanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 opiera się na dokumentach i projektach dokumentów, których aktualne wersje dostępne są na stronach:

Dokumenty


plik pdf Umowa Partnerstwa (wstępny projekt) (PDF ~1,6 MB)

plik pdf Załączniki do projektu Umowy Partnerstwa (PDF ~740 KB)

plik pdf Zasady uwzględniania wymiaru miejskiego polityki spójności UE, w tym realizacja Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (PDF ~327KB)

plik pdf Ekspertyza - Realizacja zintegrowanych inwestycji terytorialnych w Polsce (PDF ~ 616 KB)


Broszury


plik pdf Polityka spójności (PDF ~2,18MB)

plik pdf Polityka spójności - uproszczenia (PDF ~462KB)

plik pdf Strategie badawcze i innowacyjne na rzecz inteligentych specjalizacji (PDF ~184KB)

plik pdf Rozwój lokalny kierowany przez społeczność (PDF ~180KB)

plik pdf Rozwój obszarów miejskich (PDF ~530KB)

plik pdf Zintegrowane inwestycje terytorialne (PDF ~207KB)

plik pdf Instrumenty finansowe (PDF ~194KB)


Rozporządzenia Komisji Europejskiej

plik pdf Rozporządzenie ramowe dla EFSI (PDF ~2,5 MB)
plik pdf Rozporządzenie w sprawie EFRR (PDF ~670 KB)
plik pdf Rozporządzenie w sprawie EFS (PDF ~910 KB)
plik pdf Rozporządzenie w sprawie EWT (PDF ~1 MB)

plik pdf Rozporządzenie w sprawie Funduszu Spójności (PDF ~785 KB)Głównym dokumentem wskazującym zakres i sposób interwencji funduszy europejskich w nowym okresie programowania 2014-2020 jest Umowa Partnerstwa.

Umowa Partnerstwa jest dokumentem określającym kierunki interwencji trzech polityk unijnych w Polsce –Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej Wspólnej Polityki Rybołówstwa. Dokument powstał na bazie Założeń Umowy Partnerstwa 2014-2020 przyjętych przez Radę Ministrów w dniu 15 stycznia 2013 roku.

Umowa Partnerstwa przedstawia cele i priorytety interwencji wraz z podstawowymi wskaźnikami, ukierunkowanie terytorialne planowanej interwencji, opis stopnia uzupełniania się interwencji finansowanych z Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej oraz Wspólnej Polityki Rybołówstwa, układ programów operacyjnych, zarys finansowania oraz systemu wdrażania. Wskazane cele rozwojowe do 2020 roku, wskaźniki monitorujące ich realizację oraz zakres proponowanych interwencji stanowią punkt odniesienia do określania szczegółowej zawartości poszczególnych programów operacyjnych.

W nowym okresie programowania większy nacisk położony zostanie na wykorzystanie potencjałów terytorialnych poprzez zintegrowane interwencje ukierunkowane na poszczególne obszary. Chodzi tu o jak najlepsze wykorzystanie zasobów (w tym także zasobów ludzkich) oraz specjalizacji terytoriów w regionach o różnym poziomie rozwoju. Większa decentralizacja wdrażania funduszy europejskich oznacza nie tylko skierowanie na poziom regionalny znacznej części środków pochodzących z tych funduszy, ale również większą odpowiedzialność regionów za wypełnienie zobowiązań wobec Komisji Europejskiej (KE). Instrumentem zapewniającym komplementarność interwencji realizowanych przez rząd i samorząd terytorialny będzie kontrakt terytorialny.

Po przyjęciu Umowy Partnerstwa przez Radę Ministrów będzie ona negocjowana z Komisją Europejską. Jej uzgodnienie pozwoli na rozpoczęcie wdrażania nowej perspektywy finansowej.

Budżet unijny zaproponowany na lata 2014-2020 będzie prawdopodobnie ostatnim takim hojnym dla Polski. Decyzje o sposobie podziału funduszy będą miały kluczowe znaczenie dla rozwoju kraju.
Źródło MRR


W latach 2014-2020 na poziomie krajowym, realizowane będą programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej (EWT) finansowane z EFRR oraz 8 programów operacyjnych finansowanych z: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), Funduszu Spójności (FS), Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich(EFRROW), Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR).

Na poziomie regionalnym realizowanych będzie 16 dwufunduszowych (EFRR, EFS) regionalnych programów operacyjnych – 15 dla województw klasyfikowanych, jako regiony kategorii „słabiej rozwinięte” i jeden program dla województwa mazowieckiego – kategoria „lepiej rozwinięte” bądź „przejściowe”.źródło www.europa.eu


                             

 PROGRAM

 

 

 ZAŁOŻENIA

 

 FUNDUSZ

 

 ZARZĄDZANE PRZEZ MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO

 

 

 Inteligentny Rozwój

 

 Wpłynie na innowacyjność kraju, podniesie, jakość badań naukowych i poprawi współpracę nauki z gospodarką

 

 EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO (EFRR)

 

 Polska Cyfrowa

 

 Stworzy warunki do powszechnego wykorzystania technologii cyfrowych. Dzięki niemu Internet wysokiej, jakości będzie łatwiej dostępny

 

 Polska Wschodnia

 

 Pięć wschodnich województw wymagających nadal szczegółowego wzmocnienia otrzyma dodatkowe wsparcie finansowe na przedsiębiorczość, innowacyjność, rozwój miast i inwestycje transportowe.

 

 Europejska Współpraca Terytorialna (EWT)

 

 Pozwoli wzmocnić powiązania gospodarcze, społeczne, kulturowe i komunikacyjne między Polską i jej sąsiadami

 

Pomoc  Techniczna

Pomoże administracji sprawnie zarządzać Funduszami Europejskimi i informować o nich


FUNDUSZ SPÓJNOŚCI (FS)

 Infrastruktura i Środowisko

 

 Sfinansuje infrastrukturę, np. drogi i koleje. Będzie wspierał takie inwestycje, które przyczynią się do efektywnego wykorzystania energii, ochrony środowiska i zachowania dziedzictwa kulturowego

 

 EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO (EFRR)

 FUNDUSZ SPÓJNOŚCI (FS)

 

 Wiedza Edukacja Rozwój

 

 Oznacza szansę na poprawę sytuacji na rynku pracy dzięki m.in. inwestycjom w edukację. Skierowany będzie również na walkę z ubóstwem oraz poprawę efektywności administracji publicznej

 

 EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY (EFS)

 

 ZARZĄDZANE PRZEZ WOJEWÓDZTWA

 

 16 Regionalnych Programów Operacyjnych

 

 16 programami w 16 województwach będą zarządzać Zarządy Województw. Regiony będą mogły przeznaczyć środki na cele, które wskazały w swoich strategiach rozwoju, m.in. na przedsiębiorczość, edukacje, TIK, infrastrukturę ochrony środowiska, energetyki i transportu

 

 EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO (EFRR)

 EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY (EFS)

 

 ZARZĄDZANE PRZEZ MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

 

 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

 

 Poprawi konkurencyjność rolnictwa. Pozwoli na zrównoważony rozwój wsi. Obejmie także zarządzania zasobami naturalnymi i działaniami w dziedzinie klimatu.

 

 EUROPEJSKI FUNDUSZ ROLNY NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH (EFRROW)

 

 Program Rybactwo i Morze

 

 Dzięki niemu sektor rybołówstwa i akwakultury stanie się bardziej konkurencyjny, zasoby będą efektywniej wykorzystywane, środowisko naturalne skuteczniej chronione.

 

 EUROPEJSKI FUNDUSZ MORSKI I RYBACKI (EFMR)

 

Planowane zmiany w stosunku do obecnej perspektywy finansowej

 • Planowany jest wzrost środków (z EFRR i EFS) zarządzanych na poziomie regionalnym. Będzie to niemal 60 proc. alokacji na te dwa fundusze, czyli o ok. 20 pkt proc. więcej niż obecnie (nie licząc Mazowsza - ze względu na inne zasady dotyczące tego województwa). To w ramach regionalnych programów operacyjnych będzie oferowane wsparcie np. dla małych i średnich przedsiębiorstw.
 • Szersze zastosowanie instrumentów finansowych (np. pożyczki, poręczenia), zwłaszcza w obszarze wsparcia dla przedsiębiorców. Dziedziny, w których będą stosowane Instrumenty Finansowe wyznaczone zostaną na podstawie zleconych przez MRR badań.
 • Fundusze europejskie na transport będą skoncentrowane na modernizacji kolei, budowie i modernizacji kluczowych połączeń komunikacyjnych, np. autostrad, dróg ekspresowych i głównych dróg krajowych. Zmniejszą się przede wszystkim nakłady na drogi lokalne.
 • Szczególnie potraktowane będzie województwo mazowieckie. Po 2013 r. będzie pierwszym polskim regionem, który w unijnej klasyfikacji opuści kategorię regionów najsłabiej rozwiniętych, co oznacza, że będą w nim obowiązywać inne zasady wsparcia. Ponieważ jednak to jest głównie efekt zamożności Warszawy (różnice w wielkości PKB per capita między Warszawą a najbiedniejszymi powiatami Mazowsza to proporcja 4: 1), wsparcie dla tej części Mazowsza, która nie wchodzi w skład metropolii warszawskiej, będzie maksymalnie zbliżone do zasad obowiązujących w innych regionach.
 • Wzrosną wydatki na innowacyjność gospodarki oraz na cele związane z gospodarką niskoemisyjną.
 • Możliwe będzie wdrażanie dwufunduszowych Regionalnych Programów Operacyjnych, tj. współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (wsparcie typowo inwestycyjne) i Europejskiego Funduszu Społecznego (inwestycje miękkie, np. szkolenia, środki na własną firmę). W obecnej perspektywie nie było takich programów. Środki z obu funduszy będą się uzupełniać i pozwolą na bardziej kompleksowe działania.
 • Fundusze będą bardziej skoncentrowane tematycznie.
 • Pojawią się nowe, niestosowane dotychczas instrumenty terytorialne, za pomocą, których realizowane będą zintegrowane strategie rozwoju miejskiego lub też innych strategii terytorialnych. Celem instrumentów terytorialnych będzie promocja współpracy jednostek administracyjnych realizujących wspólne zintegrowane projekty oraz zwiększenie udziału społeczności lokalnej w programowaniu i zarządzaniu rozwojem danego obszaru. 

Poziom regionalny
nieb


Podstawowymi dokumentami określającymi kierunki rozwoju województwa łódzkiego w latach 2014-2020 są:

 • Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020
 • Kontrakt Terytorialny
 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego 2014-2020

 • Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020
 • Kontrakt Terytorialny
 • RPO WŁ 2014-2020

Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020 jest jednym z najważniejszych dokumentów samorządu województwa określającym wizję rozwoju, cele oraz główne działania zmierzające do ich osiągnięcia. Strategiczna polityka rozwoju województwa łódzkiego do 2020 r. wskazana w zaktualizowanej Strategii jest odpowiedzią na wyzwania najbliższych lat pozwalającą na kształtowanie regionu nowoczesnego i atrakcyjnego gospodarczo oraz przyjaznego dla jego mieszkańców.

( Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020 - PDF ~8 MB)

Działania dotyczące perspektywy finansowej UE 2014-2020 zostały zapoczątkowane już na etapie prac związanych z aktualizacją Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020, uwzględniającą zapisy dokumentów strategicznych szczebla unijnego jak i krajowego, warunkujących bezpośrednio lub pośrednio kształt Polityki Spójności, a w konsekwencji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020.

Kontrakt Terytorialny - jest umową zawartą pomiędzy rządem a samorządem terytorialnym, której przedmiotem są uzgodnione wspólnie cele rozwoju dotyczące danego terytorium, zasady realizacji interwencji oraz przedsięwzięcia priorytetowe, które mają istotne znaczenie dla rozwoju określonego w niej terytorium oraz sposób ich koordynacji. Kontrakt obejmuje jedynie przedsięwzięcia najważniejsze ze względu na realizację celów strategii rozwoju uzgodnionych na poziomie kraju oraz strategii dotyczących danego terytorium, które zostały uzgodnione między stronami w procesie negocjacji. Kontrakt terytorialny nie dotyczy, zatem wszystkich przedsięwzięć realizowanych na danym obszarze.


Źródło MRR


Zgodnie z zasadą koncentracji tematycznej kontrakt powinien objąć przedsięwzięcia kluczowe dla realizacji celów uzgodnionych wspólnie przez rząd i samorząd dla danego terytorium. Dla różnego typu terytoriów w zależności od ich potencjałów i problemów rozwojowych zakres tematyczny kontraktu może być różny. Niemniej jednak, na podstawie obserwacji dotychczasowych problemów, doświadczenia tzw. linii demarkacyjnej w okresie 2007-2013, oraz biorąc pod uwagę fakt, że kontrakty będą dotyczyły w dużej mierze środków UE, jako podstawowe dziedziny predysponowane do objęcia kontraktem należy uznać:

 • innowacyjność i przedsiębiorczość;
 •  transport;
 • środowisko;
 • energetyka;
 • rewitalizacja;
 • edukacja i rynek pracy;
 • wykluczenie społeczne.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego 2014–2020 – jest dokumentem o charakterze operacyjnym, określającym główne kierunki rozwoju województwa, zmierzające m.in. do zwiększenia konkurencyjności regionu województwa łódzkiego oraz poprawy, jakości życia jego mieszkańców poprzez wykorzystywanie potencjałów endogenicznych regionu i skoncentrowane niwelowanie barier rozwojowych, w oparciu o Strategie Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020 i inne strategiczne dokumenty takie jak Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Łódzkiego LORIS 2030, Plan Przeciwdziałania Depopulacji Województwa Łódzkiego.

Wraz z ostatecznymi przesądzeniami dotyczącymi Wieloletnich Ram Finansowych UE oraz proponowanych rozwiązań w zakresie 5 funduszy objętych Wspólnymi Ramami Strategicznymi na lata 2014-2020, przygotowywany dokument strategiczny na ten okres, tj. Regionalny Program Operacyjny Województw Łódzkiego 2014-2020, będzie uzupełniany i aktualizowany.


W dniu 19 września 2014 r. Zarząd Województwa Łódzkiego przyjął wersję 5.0 projektu RPO WŁ na lata 2014-2020, która tego samego dnia została przesłana do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju (MIR) oraz Komisji Europejskiej (KE). W projekcie tym postanowienia programu zostały dostosowane do zatwierdzonej w dniu 23 maja 2014 r. Umowy Partnerstwa. W dokumencie wprowadzono także zmiany wynikające z uwag Komisji Europejskiej otrzymanych w dniu 14 sierpnia br. Zgodnie z prośbą MIR i KE, program został przyjęty w trybie „rejestruj zmiany”. W wersji zamieszczonej poniżej, w celu zapewnienia większej przejrzystości i czytelności dokumentu, zaakceptowano wprowadzone zmiany i pozostawiono komentarze. Poprawiono ponadto spis treści. Jednocześnie informujemy, iż Załącznik 2 w programie (tabela - Powiązanie pomiędzy RPO WŁ na lata 2014-2020, Umową Partnerstwa, Strategią Europa 2020, Krajowym Programem Reform i dokumentami strategicznymi szczebla regionalnego i krajowego) nie został zaktualizowany w związku z uwagą KE i oczekiwaniem na stanowisko KE i MIR dotyczące doprecyzowania zakresu wymaganych w załączniku informacji. Ze względu na trwający aktualnie proces negocjacji programu z KE (pierwsza runda odbyła się w dniu 26 września br. w Warszawie), Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego jest w trakcie przygotowywania kolejnej wersji RPO WŁ na lata 2014-2020 uwzględniającej ustalenia negocjacji.


Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (wersja 6.0, PDF ~ 6,21 MB)


Projekt RPO WŁ na lata 2014-2020 (wersja 5.0, PDF ~ 7,47MB)


plik pdf Projekt RPO WŁ na lata 2014-2020 (wersja 4.0, PDF ~ 5,7 MB)


Projekt RPO WŁ na lata 2014-2020 (wersja 3.0, PDF ~ 6,9MB)


Projekt RPO WŁ na lata 2014-2020 (wersja 2.0, PDF ~ 6,3MB)


Projket RPO WŁ na lata 2014-2020 (wersja 1.1, PDF ~ 4,7MB)
Przystąpienie do powołania Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020


W dniu 8 stycznia 2015 r. Zarząd Województwa Łódzkiego podjął  uchwałę nr 13/15 w sprawie przystąpienia do powołania Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (KM RPO WŁ).

Instytucja Zarządzająca zwróciła się do organów administracji rządowej, organizacji reprezentujących stronę samorządową oraz partnerów spoza administracji  o delegowanie do KM RPO WŁ ich przedstawicieli, wskazując ich liczbę, konieczność imiennego określenia delegowanych osób oraz potrzebę przypisania im funkcji członka oraz  zastępcy członka KM RPO WŁ.

KM RPO WŁ zostanie powołany odrębną uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego.


Kryteria, którymi powinny się kierować podmioty delegujące swoich przedstawicieli do prac w  KM RPO WŁ wynikają z projektu Wytycznych w zakresie komitetów monitorujących na lata 2014-2020 z dnia 26 listopada 2014 r. (podrozdział 4.2):

- posiadanie doświadczenia w obszarze dotyczącym realizacji programów współfinansowanych środkami UE lub dziadzienie będącej bezpośrednio przedmiotem interwencji RPO WŁ.


Ponadto pożądane są kompetencje miękkie tj.: zdolności analityczne i komunikatywność, samodzielność oraz kreatywność, umiejętność pracy w zespole, gotowość ciągłego uczenia się i aktualizacji posiadanej wiedzy, umiejętność prowadzenia wystąpień publicznych i logicznego formułowania argumentów, umiejętność pozyskiwania informacji zwrotnych w kwestiach będących przedmiotem prac KM RPO WŁ od środowisk, które członek KM RPO WŁ reprezentuje.


  Skład Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (XLS ~ 20 KB)


 Uchwała nr 429/15 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 208/15 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 3 marca 2015 r. w sprawie powołania Komitety Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (PDF ~ 5,36 MB)


Uchwała nr 208/15 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 3 marca 2015 r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (KM RPO WŁ) (PDF ~ 419 KB)


Uchwała nr 208/15 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 3 marca 2015 r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 - skan (KM RPO WŁ)(PDF ~ 5,2 MB)


Archiwum:


 Prezentacja Projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020. Konsultacje społeczne (PDF ~2,37 MB, styczeń 2014)


Wsparcie prac nad RPO WŁ 2014-2020 w ramach ewaluacji ex-ante (PDF ~219 KB, styczeń 2014)


 Wstępny projekt RPO WŁ 2014-2020 (PDF ~980 KB, sierpień 2013 r.) 

Konsultacje społeczne
nieb


plik pdf Projekt RPO WŁ na lata 2014-2020 (wersja 4.0, PDF ~ 5,7 MB)


Projekt RPO WŁ na lata 2014-2020 (wersja 3.0, PDF ~ 6,9MB)


Projekt RPO WŁ na lata 2014-2020 (wersja 2.0, PDF ~ 6,3MB)


Projekt RPO WŁ na lata 2014-2020 (wersja 1.1, PDF ~ 4,7MB)
  Projekt Prognozy oddziaływania na środowisko Projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (wersja 3.0, PDF 3,87MB)


Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu RPO WŁ 2014-2020 (PDF 1MB)


Wsparcie prac nad RPO WŁ 2014-2020 w ramach ewaluacji ex-ante (PDF 219 KB, styczeń 2014)


 Sprawozdanie z konsultacji społecznych (PDF ~269 KB, 18.03.2014 r.)


 Załącznik 1 - Zestawienie uwag dotyczących projektu RPO WŁ 2014-2020 zgłoszonych w ramach konsultacji społecznych (PDF 1,82 MB, 18.03.2014 r.)


 Załącznik 2 - Zestawienie uwag dotyczących projektu Prognozy Oddziaływania na Środowisko Projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 zgłoszonych w ramach konsultacji społecznych (PDF 277 KB, 18.03.2014 r.)


 Podsumowanie konsultacji społecznych (PDF ~950 KB, 30.04.2014 r.)

 Prezentacja z konferencji podsumowującej konsultacje (PDF ~1,22 MB, 30.04.2014 r.)


Grupa robocza
nieb

Grupa Robocza ds. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020

Programowanie nowej perspektywy finansowej 2014-2020 jest procesem bardzo złożonym, wymagającym wiązania ze sobą wielu wątków i wykorzystywania efektów pracy różnych osób i grup. Jednym z czynników sukcesu programowania jest zapewnienie komplementarności i spójności programowania.

Mając na uwadze rozpoczęty w 2012 r. proces zmierzający do przygotowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014 – 2020, Zarząd Województwa Łódzkiego w dniu 25 września 2013 roku powołał Grupę Roboczą wspierającą przygotowanie RPO WŁ 2014-2020.

Grupa ma na celu zapewnienie spójności i koordynacji procesu programowania oraz partnerskiej współpracy pomiędzy szerokim gronem interesariuszy w przygotowaniu regionalnego programu operacyjnego na kolejną perspektywę finansową. Do zadań Grupy w szczególności należy:
 1. wypracowywanie, omawianie, analizowanie i konsultowanie wspólnych dla regionalnego programu operacyjnego lub celu tematycznego rozwiązań w zakresie zagadnień horyzontalnych, finansowych i innych,
 2. opiniowanie, analizowanie i omawianie wniosków płynących z dokumentów związanych z przeprowadzeniem ewaluacji ex-ante i oceną oddziaływania na środowisko regionalnego programu operacyjnego,
 3. monitorowanie postępów w wypełnianiu warunkowości ex-ante.

Skład Grupy

Do prac w Grupie zaproszeni zostali przedstawiciele strony rządowej, samorządowej, organizacji pozarządowych, środowisk naukowych i edukacyjnych oraz partnerzy społeczni i gospodarczy.

 Wykaz osób z instytucji zewnętrznych współpracujących w ramach Grupy Roboczej ds. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 – wyciąg z Uchwały Nr 1324/13 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 25 września 2013 r. w sprawie powołania i zatwierdzenia składu grupy Roboczej ds. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 (PDF ~115 KB)
 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego