REGIONALNY
PROGRAM OPERACYJNY

WOJEWÓDZTWA ŁODZKIEGO NA LATA 2007-2013

 

 

 


Zmiana wielkości czcionki  

A A A

 

kanał RSS otwiera się w nowym oknie

Styl

domyślny

kontrastowy

Tu jesteś: / /

Linia demarkacyjna


Linia demarkacyjna pomiędzy programami operacyjnymi Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej (Linia demarkacyjna) to dokument akceptowany przez Komitet Koordynacyjny Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 (KK NSRO), który zawiera zestaw kryteriów wskazujących dla określonych typów projektów miejsce ich realizacji (program operacyjny), w celu wyeliminowania wielokrotnego finansowania ze środków różnych funduszy UE. Dokument stanowi tabelaryczne zestawienie zidentyfikowanych na etapie programowania wspólnych obszarów interwencji funduszy UE. Poprzez zawarte w nim kryteria demarkacyjne, rozdziela interwencje pomiędzy programami operacyjnymi. Kryteria odnoszą się do zasięgu terytorialnego, charakteru projektów, wartości (kosztów kwalifikowalnych) projektów lub rodzaju beneficjenta.

 

Więcej informacji na temat Linii demarkacyjnej opublikowano na stronie internetowej MRR:

www.mrr.gov.pl/fundusze/fundusze_europejskie/linia_demarkacyjna/

 

Do zadań Komitetu Koordynacyjnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 należy m.in. monitorowanie realizacji NSRO i poszczególnych programów operacyjnych oraz komplementarności działań realizowanych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej, Wspólnej Polityki Rybackiej i Polityki Spójności. Komitet podejmuje decyzje w formie uchwał. Decyzje KK NSRO publikowane są na stronie internetowej MRR:

www.mrr.gov.pl/rozwoj_regionalny/poziom_krajowy/

 


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego