REGIONALNY
PROGRAM OPERACYJNY

WOJEWÓDZTWA ŁODZKIEGO NA LATA 2007-2013

 

 

 


Zmiana wielkości czcionki  

A A A

 

kanał RSS otwiera się w nowym oknie

Styl

domyślny

kontrastowy

Tu jesteś: / /

Inne dokumenty


Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej ekonomicznie – rekomendacje dla beneficjentów realizujących projekty indywidualne

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego opracowało dokument pn. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej ekonomicznie – rekomendacje dla beneficjentów realizujących projekty indywidualne.

Rekomendacje zawarte w dokumencie mają na celu wskazanie praktycznych przykładów stosowania kryteriów służących do wyboru oferty najkorzystniejszej ekonomicznie, która niekoniecznie jest ofertą najtańszą.

Zamawiający ma prawo wyboru oferty najkorzystniejszej ekonomicznie (czyli takiej, dla której bilans ceny i innych kryteriów jest najlepszy) albo oferty o najniższej cenie. Około 90% zamówień jest jednak udzielana na podstawie kryterium najniższej ceny, co powoduje wybór oferty najtańszej, ale nie zawsze w najlepszym stopniu odpowiadającej potrzebom zamawiającego. Niniejszy dokument ma zachęcić do częstszego stosowania kryteriów pozacenowych.

Rekomendacje zawarte w dokumencie nie mają charakteru wiążącego – zawierają jedynie best practices w zakresie formułowania pozacenowych kryteriów oceny ofert.

Dokument jest dostępny na stronie:

http://www.pois.gov.pl/AnalizyRaportyPodsumowaniaZalecenia dotyczące stosowania założeń dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/96/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury drogowej w ramach POIiŚ 2007 - 2013


Ministerstwo Infrastruktury przygotowało dokument pn. "Zalecenia dotyczące stosowania założeń dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/96/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury drogowej w ramach POIiŚ 2007 - 2013".

Chociaż ww. dokument został przygotowany z myślą o beneficjentach projektów realizowanych w ramach POIiŚ, tj. zarządców dróg znajdujących się w sieci TEN-T, to niektóre z jego zapisów (dotyczące np. stosowania procedur przewidzianych w dyrektywie) mogą być wykorzystywane również przez beneficjentów projektów drogowych znajdujących się poza tą siecią realizujących projekty przy udziale środków UE, dla których stosowanie zapisów przedmiotowej dyrektywy będzie prawdopodobnie fakultatywne.


Dokument jest dostępny na stronie: pois.mi.gov.pl


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego