REGIONALNY
PROGRAM OPERACYJNY

WOJEWÓDZTWA ŁODZKIEGO NA LATA 2007-2013

 

 

 


Zmiana wielkości czcionki  

A A A

 

kanał RSS otwiera się w nowym oknie

Styl

domyślny

kontrastowy

Tu jesteś: / /

Zamówienia publiczne


 • Data publikacji:

  Informacja dotycząca udzielania zamówień na pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją projektu architektoniczno – budowlanego

  Szanowni Państwo.

  W związku z pojawiającymi się, podczas realizacji projektów dofinansowanych w ramach RPO WŁ na lata 2007-2013, przypadkami błędnego udzielania zamówień na pełnienie nadzoru autorskiego pragniemy zwrócić uwagę na opinię pn. „Stosowanie ustawy – Prawo zamówień publicznych do zamówień na pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją projektu architektoniczno-budowlanego”, zamieszczoną na stronie Urzędu Zamówień Publicznych www. uzp.gov.pl, w zakładce „Prawo krajowe” / „Opinie prawne” / „Dotyczące ustawy PZP”.


  Główne wnioski z ww. opinii:

  1. Sprawowanie nadzoru autorskiego w świetle przepisów art. 7 ust. 1, art. 10 ust.1, art. 29 ust. 1 oraz zasady przejrzystości powinno być uwzględnione w postępowaniu przetargowym albo w konkursie dotyczącym zlecenia wykonania dokumentacji projektowej.
  2. Zamówienie publiczne na sprawowanie nadzoru autorskiego nie może zostać udzielone w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy PZP, albowiem ochrona praw wyłącznych projektanta ma charakter wtórny w stosunku do wcześniej udzielonego zamówienia na prace projektowe.
  3. W przypadku, gdy zamawiający nie uwzględnił w postępowaniu albo konkursie na dokumentację projektową sprawowania nadzoru autorskiego może rozważyć zastosowanie trybu przetargowego do wyboru wykonawcy świadczącego usługę nadzoru.

  Zalecamy zapoznanie się z pełną treścią dokumentu, w którym podjęto ważne kwestie mogące mieć wpływ na dokonanie opisu przedmiotu zamówienia oraz zastosowanie odpowiedniego trybu na wybór wykonawcy mającego pełnić nadzór autorski. • Data publikacji:

  Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju znowelizowało dokument pn. Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE (tzw. taryfikator)

  Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju znowelizowało dokument pn. Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE (tzw. taryfikator).

  Zmiany wprowadzone do dokumentu wynikają m.in. z konieczności:

  - dostosowania treści taryfikatora do wydanej w dniu 19 grudnia 2013 r. przez Komisję Europejską Decyzji C (2013) 9527, w sprawie określenia i zatwierdzenia wytycznych w sprawie korekt finansowych nakładanych przez Komisję na wydatki finansowane prze Unię w ramach zarządzania dzielonego, w przypadku nieprzestrzegania przepisów dotyczących zamówień publicznych,

  - uwzględnienia zmiany podejścia Komisji Europejskiej do oceny szkodliwości nieprawidłowości stwierdzanych w ramach zamówień nie objętych lub objętych jedynie częściowo przepisami dyrektyw ws. zamówień publicznych i zrównania przypisanych im stawek procentowych ze stawkami właściwymi do tej pory dla zamówień w całości podlegających dyrektywom unijnym.

   

  plik pdf Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE (PDF ~ 102 KB)

  plik pdf Taryfikator (DOC ~ 132 KB)


 • Data publikacji:

  Ministerstwo Rozwoju Regionalnego znowelizowało dokument pn. Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE (tzw. taryfikator)

  Ministerstwo Rozwoju Regionalnego znowelizowało dokument pn. Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE (tzw. taryfikator).
  Zmiany wprowadzone do dokumentu wynikają m.in. z konieczności:
  - dostosowania treści taryfikatora do znowelizowanej ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo  zamówień publicznych,
  - doprecyzowania budzących wątpliwości zapisów instrukcji i części tabelarycznej dokumentu,
  - zaktualizowania podstaw prawnych,
  - usunięcia zbędnych lub błędnych zapisów, w tym fragmentów zdezaktualizowanych oraz powtarzających się.


  plik pdf Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE
  plik pdf Taryfikator


 • Data publikacji:

  Ministerstwo Rozwoju Regionalnego znowelizowało dokument pn. Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE (tzw. taryfikator)

  Zmiana taryfikatora obejmuje doprecyzowanie części opisowej, poprzez uwzględnienie w jej treści zalecenia w następującym brzmieniu:
  "(…) Obniżenie zalecanej stawki maksymalnej nie może jednak przekroczyć 50% wartości wskaźnika wyjściowego i jest dopuszczalne jedynie w odniesieniu do tych kategorii nieprawidłowości, którym nie zostały przypisane stawki korekt wyrażone w postaci przedziałów. W ich przypadku minimalny poziom korekty został bowiem wskazany wprost jako dolna granica przewidzianego przedziału. Do wspomnianych wcześniaj okoliczności uzasadniających obniżenie zalecanego poziomu korekty zaliczyć należy m. in. poziomy korekt, które w analogicznych jak rozpatrywane przypadkach naruszeń zaproponowane zostały w raportach z przeprowadzonych audytów Komisji Europejskiej (…)" • Data publikacji:

  Informacja dla Beneficjentów o naruszeniach ustawy Prawo zamówień publicznych skutkujących nałożeniem korekty finansowej

  Doświadczenia wynikające z kontroli projektów, w których realizowane są zamówienia na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), wskazują, iż Beneficjenci winni zachować należytą staranność zarówno przy szacowaniu wartości zamówienia, jak i określaniu warunków udziału w postępowaniu oraz opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

   

  Instytucja Zarządzająca RPO WŁ pragnie zwrócić uwagę by Beneficjenci szacując wartość zamówienia nie dokonywali jego podziału w celu uniknięcia stosowania przepisów ww. ustawy. Dotyczy to w szczególności projektów, które realizowane są w kilku etapach, a co za tym idzie, w kilku postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego. Ustawodawca wyraźnie wskazał w art. 32 ust. 4 ustawy, że jeżeli zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych albo udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania, wartością zamówienia jest łączna wartość poszczególnych części zamówienia.

   

  W postępowaniach, których wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, należy pamiętać, by określając warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej podać według jakiego kursu walut będą przeliczane wartości podane w walutach innych niż podane przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

   

  Nadal identyfikowane są naruszenia ustawy Pzp w zakresie:

  1. Dokonania zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu bez publikacji przedmiotowej zmiany lub sprostowania w taki sam sposób, w jakim nastąpiło upublicznienie ogłoszenia o zamówieniu (dotyczy to np. przedłużenia terminu składania ofert lub terminu wykonania zamówienia).
  2. Żądania dysponowania potrzebnym do realizacji zamówienia sprzętem (narzędziami, urządzeniami) już na etapie składania ofert zamiast na moment realizacji zamówienia.
  3. Ograniczania możliwości spełniania warunków udziału w postępowaniu przez wszystkich członków konsorcjum łącznie.
  4. Wskazywania w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, że tylko ograniczony zakres prac (np. 20 % całkowitej wartości prac) można zlecić podwykonawcom lub żądaniu by oferty zawierały informacje na temat dokładnego zakresu i wartości prac, które będą zlecane podwykonawcom bądź żądaniu by oferty zawierały nazwy firm konkretnych podwykonawców.

  Zamawiający nie może wykluczyć całkowicie możliwości zlecania prac podwykonawcom, a ograniczenie zawsze winno wynikać ze specyfikacji zamówienia.

  1. Żądania w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia obowiązkowego uczestnictwa w polskiej izbie inżynierów budownictwa w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych w okresie od 20.10.2007 r.do 13.12.2008 r.

   

  o czym Instytucja Zarządzająca poinformowała w poprzednim komunikacie z dnia
  12 listopada 2010 r.

   

  Naruszenia w powyższych obszarach wiązać się mogą z nałożeniem korekty finansowej,
  o której mowa w
  art. 98 ust 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006
  z dnia 11 lipca 2006 r.
  ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności
  i uchylające
  rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 oraz w postanowieniach umowy
  o dofinansowanie projektu.


 • Data publikacji:

  Ważna informacja dla Beneficjentów w zakresie zamówień publicznych

  Szanowni Państwo,

  Analiza wyników kontroli Urzędów Kontroli Skarbowej dotyczących projektów realizowanych przez Beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013 oraz dokumentacji

  z kontroli projektów przeprowadzanych przez Instytucję Zarządzająca RPO WŁ wykazała iż, najczęściej występującymi uchybieniami mającymi skutek finansowy są naruszenia przepisów dotyczące udzielania zamówień publicznych. Polegają one na:

  1. Dokonaniu zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu bez publikacji przedmiotowej zmiany lub sprostowania w taki sam sposób, w jakim nastąpiło upublicznienie ogłoszenia o zamówieniu (dotyczy to np. przedłużenia terminu składania ofert lub terminu wykonania zamówienia).
  2. Żądaniu dysponowania potrzebnym do realizacji zamówienia sprzętem (narzędziami, urządzeniami) już na etapie składania ofert zamiast na moment realizacji zamówienia.
  3. Ograniczaniu możliwości spełniania warunków udziału w postępowaniu przez wszystkich członków konsorcjum łącznie.
  4. Wskazywaniu w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, że tylko ograniczony zakres prac (np. 20 % całkowitej wartości prac) można zlecić podwykonawcom lub żądaniu by oferty zawierały informacje na temat dokładnego zakresu i wartości prac, które będą zlecane podwykonawcom bądź żądaniu by oferty zawierały nazwy firm konkretnych podwykonawców.

   Zamawiający nie może wykluczyć całkowicie możliwości zlecania prac podwykonawcom, a ograniczenie zawsze winno wynikać ze specyfikacji zamówienia.

  5. Żądaniu w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia obowiązkowego uczestnictwa w polskiej izbie inżynierów budownictwa w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych w okresie od 20.10.2007 r.
   do 13.12.2008 r.

  Konsekwencją wykrycia ww. uchybień podczas kontroli na miejscu realizacji projektu (w siedzibie Beneficjenta) jest konieczność „wymierzania korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związanych z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE” na podstawie art. 98 ust. 2 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. W oparciu o wskazaną procedurę, cześć kosztów związanych z postępowaniem dotkniętym wadą jest uznawana za koszty niekwalifikowalne. Wiąże się to z koniecznością zwrotu kwoty wynikającej z korekty wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, liczonymi od dnia przekazania środków.

  Mając na uwadze wysokie kwoty odsetek, będące konsekwencją nakładania korekt finansowych w wyniku kontroli projektów na miejscu realizacji projektu (w siedzibie Beneficjenta), zwracamy się do Państwa z prośbą o bezzwłoczny przegląd postępowań o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzanych w ramach realizowanych przez Państwa projektów (RPO WŁ) pod kątem wyżej wskazanych uchybień.

  W razie identyfikacji przedmiotowych uchybień prosimy o pilny kontakt z IZ RPO WŁ celem ustalenia sposobu dalszego postępowania.


 • Data publikacji:

  Wyniki audytów operacji zrealizowanych przez Instytucję Audytową

  Instytucja Zarządzajaca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego została zobowiązana przez Minsiterstwo Rozwoju Regionalnego do poinformowania Beneficjentów o nieprawidłowosciach zidentyfikowanych przez audytorów Komisji Europejskiej, ze szczególnym zwróceniem uwagi na udzielanie zamówień w ramach projektów.

  Beneficjenci RPO WŁ na lata 2007-2013 są zobligowani do prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z wymogami określonymi w prawie wspólnotowym. W celu zapobieżenia nieprawidłowoscią w przeprowadzanych przez Państwa postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego załączamy informację o najczęsciej wystepujacych uchybieniach w powyższym zakresie.

   Pismo MRR zawierające wyniki audytów operacji zrealizowanych przez Instytucję Audytową


 • Data publikacji:

  Informacja dotycząca zasad wymierzania korekt
  • Zgodnie ze wzorem umowy o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013 naruszenie prawa zamówień publicznych wywołujące skutki finansowe powoduje obniżenie przyznanego dofinansowania (korekta finansowa). Wysokość korekty obliczana jest według dwojakiej metodologii w zależności od tego, czy możliwe jest oszacowanie nieprawidłowo wydatkowanej kwoty. W przypadku, gdy takiej możliwości brak, wysokość korekty finansowej oblicza się jako iloczyn wskaźnika procentowego nałożonej korekty, wskaźnika procentowego współfinansowania ze środków funduszy UE i wysokości faktycznych wydatków kwalifikowanych dla danego zamówienia. Wskaźnik procentowy nałożonej korekty, o którym mowa powyżej, przyjmowany jest w wysokości i na warunkach tzw. taryfikatora ("Wskaźniki procentowe do obliczenia wartości korekty finansowej za naruszenia przy udzielaniu zamówień publicznych, współfinansowanych ze środków funduszy UE") stanowiącego załącznik do opracowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego dokumentu pn.: Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE" (dalej: zasady wymierzania korekt). Zgodnie z wolą Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013, tryb obniżenia przyznanego dofinansowania znajdzie zastosowanie w przypadku każdego naruszenia prawa zamówień publicznych. Powyższe znajduje także zastosowanie do projektów własnych Województwa Łódzkiego wyłonionych do dofinansowania na mocy uchwały Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013.
  • W związku z koniecznością skorelowania zapisów ww. dokumentów względem aktualnego brzmienia Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych oraz doprecyzowania niektórych pojęć zawartych w tych dokumentach, dokonano zmian w przedmiotowym zakresie.

  Zmienione dokumenty, tj. zasady wymierzania korekt oraz taryfikator opublikowane zostały na stronie www.rpo.lodzkie.pl w dniu 21.04.2010 r. 


 • Data publikacji:

  Informacja dotycząca taryfikatora

   Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE (wersja z dnia 9.10.2008 r.)

   Taryfikator (wersja z dnia 9.10.2008 r.) Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego