REGIONALNY
PROGRAM OPERACYJNY

WOJEWÓDZTWA ŁODZKIEGO NA LATA 2007-2013

 

 

 


Zmiana wielkości czcionki  

A A A

 

kanał RSS otwiera się w nowym oknie

Styl

domyślny

kontrastowy

Tu jesteś: / /


Aktualizacja listy wskaźników RPO WŁ


Informacja dotycząca wskaźników dla projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2007–2010

Instytucja Zarzadzająca przedkłada listę wskaźników autorskich oraz przypomina, iż zgodnie z Instrukcją wypełnienia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO WŁ na lata 2007 - 2013  wnioskodawca ma obowiązek wybrać co najmniej po jednym wskaźniku produktu i rezultatatu spośród listy wskaźników kluczowych przechowywanych w Krajowym Systemie Informatycznym (SIMIK 07 - 13) stanowiącym załącznik nr 3 do wytycznych w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej. W przypadku braku możliwości wyboru odpowiedniego wskaźnika wnioskodawca ma możliwość wyboru wskaźników znajdujących się w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych RPO WŁ lub wskaźników autorskich. Lista wskaźników autorskich przygotowanych dla potrzeb RPO WŁ  ma służyć wnioskodawcom jako materiał pomocniczy przy wyborze właściwych wskaźników. Jedynie w przypadku braku możliwości wyboru wskaźnika autorskiego z proponowanej przez IZ RPO WŁ listy, Wnioskodawca musi podać własne wskaźniki autorskie w uzgodnieniu z Instytucją Zarządzającą.

  Załącznik 3 do Wytycznych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego - Lista wskaźników kluczowych przechowywanych w Krajowym Systemie Informatycznym (SIMIK 07-13).
Lista wskaźników autorskich dla Projektów realizowanych w ramach Regionalnego Ptogramu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.


Poprzednie informacje >>

Instytucja Zarządzająca informuje, iż z dniem 4 marca 2010 r. zmianie uległy Wytyczne w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej.

W związku z powyższym została dokonana aktualizacja listy wskaźników RPO WŁ uwzględniająca zmiany wynikające z wejścia w życie w/w wytycznych. Zmiany zostały zaznaczone następującymi kolorami:

Kolorem ciemnoniebieskim zostały zaznaczone wskaźniki, w przypadku których nastąpiła zmiana nazwy wskaźnika;

Kolorem zielonym zostały zaznaczone wskaźniki, w przypadku których nastąpiła zmiana nazwy jednostki miary wskaźnika;

Kolorem czerwonym zostały zaznaczone nowe wskaźniki, które zostały dodane do KSI (SIMIK 07 - 13);

Kolorem fioletowym zostały zaznaczone wskaźniki zablokowane w KSI (SIMIK 07 - 13), które zostały usunięte z listy wskaźników kluczowych.

 

Zestawienie zmian zawiera załącznik:

Wskaźniki w ramach RPO WŁ

 

Instytucja Zarządzająca przypomina, iż zgodnie z Instrukcją wypełnienia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO WŁ na lata 2007 - 2013  wnioskodawca ma obowiązek wybrać co najmniej po jednym wskaźniku produktu i rezultatatu spośród listy wskaźników kluczowych przechowywanych w Krajowym Systemie Informatycznym (SIMIK 07 - 13) stanowiącym załącznik nr 3 do wytycznych w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej. W przypadku braku możliwości wyboru odpowiedniego wskaźnika wnioskodawca ma możliwość wyboru wskaźników znajdujących się w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych RPO WŁ lub wskaźników autorskich. Lista wskaźników RPO WŁ ma służyć wnioskodawcom jako materiał pomocniczy służący wyborowi właściwych wskaźników autorskich. W przypadku braku możliwości wyboru wskaźnika autorskiego z proponowanej przez IZ RPO WŁ listy, Wnioskodawca musi podać własne wskaźniki autorskie w uzgodnieniu z Instytucją Zarządzającą.

Ponadto wnioskodawca jest zobligowany do podania we wniosku o dofinansowanie wskaźnika produktu i rezultatu odnoszacego się do utworzenia nowych miejsc pracy w ramach planowanego projektu

Lista wskaźników kluczowych przechowywanych w KSI (SIMIK 07-13)Zgodnie z Instrukcją wypełnienia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 wnioskodawca ma obowiązek wybrać co najmniej po jednym wskaźniku produktu i rezultatu spośród listy wskaźników znajdujących się Krajowym Systemie Informacyjnym KSI (SIMIK 07 – 13) lub z Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WŁ. W przypadku braku możliwości wyboru odpowiedniego wskaźnika wnioskodawca ma możliwość wyboru wskaźników autorskich. Załączona lista wskaźników ma służyć wnioskodawcom RPO WŁ jako materiał pomocniczy służący wyborowi właściwych wskaźników autorskich. W przypadku braku możliwości wyboru wskaźnika autorskiego z proponowanej przez IZ RPO WŁ listy, Wnioskodawca musi podać własne wskaźniki autorskie w uzgodnieniu z Instytucją Zarządzającą.

Propozycje wskaźników autorskich dla Beneficjentów RPO WŁ

 (z dnia 27.02.2009 r.)

W związku ze zgłaszanymi przez Beneficjentów problemami ze stosowaniem przeliczenia wartości wskaźników rezultatu pn. „Oszczędność czasu w przewozach pasażerskich”, „Oszczędność czasu w przewozach towarowych” z PLN na EUR, Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 informuje, co następuje:

W przypadku wyliczenia kluczowego wskaźnika rezultatu pn. „Oszczędność czasu w przewozach pasażerskich”, „Oszczędność czasu w przewozach towarowych” Beneficjent powinien przeliczyć wartości wskaźnika zamieszczonego w studium wykonalności z PLN na EUR po kursie zgodnym z kursem EUR podanym w regulaminie konkursu. Na przykład dla naboru nr 1 wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi Priorytetowej  I Infrastruktura transportowa, Działanie I.1 Drogi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 kurs ten wynosi odpowiednio: 1 euro = 4,1465 zł.
Jednocześnie Instytucja Zarządzająca RPO WŁ dopuszcza sposób obliczania kursu euro, zgodnie z informacją, która ukazała się na stronie internetowej www.rpo.lodzkie.pl w dniu 28.01.2009 r., tj. po kursie EBC z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego złożenie wniosku o dofinansowanie projektu. W takim przypadku Beneficjent zobowiązany jest podać we wniosku o dofinansowanie kurs, według którego dokonał opisanego powyżej przeliczenia (pkt 5.10 Wniosku o dofinansowanie: „Sposoby monitorowania i pomiaru wskaźników”).


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego