REGIONALNY
PROGRAM OPERACYJNY

WOJEWÓDZTWA ŁODZKIEGO NA LATA 2007-2013

 

 

 


Zmiana wielkości czcionki  

A A A

 

kanał RSS otwiera się w nowym oknie

Styl

domyślny

kontrastowy

Tu jesteś: / / /


Podręcznik Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013


W celu usprawnienia procesu ubiegania się o fundusze unijne oraz realizacji i rozliczania projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 Instytucja Zarządzająca RPO WŁ przedstawia Podręcznik Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.

 

Dokument stanowi materiał pomocniczy dla Beneficjentów planujących realizację projektów w ramach RPO WŁ oraz Beneficjentów realizujących i rozliczających projekty. Celem podręcznika jest m.in. zmniejszenie ryzyka wystąpienia błędów na etapie aplikowania, realizacji i rozliczania projektów realizowanych w ramach RPO WŁ.


Uprzejmie informujemy Beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa Łódzkiego na lata 2007-2013 że z dniem 10 stycznia 2012 r. zaktualizowany został Podręcznik Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.

 


Uprzejmie informujemy Beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa Łódzkiego na lata 2007-2013 że z dniem 8 maja 2012 r. zaktualizowany został Podręcznik Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.

 

Instytucja Zarządzająca informuje, iż począwszy od dnia 3 sierpnia 2012 r. Beneficjenci nie są zobowiązani do przekazywania wersji elektronicznych wniosków o płatność i wniosków o dofinansowanie projektów (w zakresie aneksów). Powyższy obowiązek obowiązuje w dalszym ciągu w sytuacji, gdy ww. dokumenty nie będą przygotowywane w generatorze wniosków płatniczych lub generatorze wniosków aplikacyjnych. Stosowne zmiany zostały wprowadzone do aktualnej wersji Podręcznika Beneficjenta RPO WŁ na lata 2007 – 2013.
Uwaga: wprowadzone zmiany nie dotyczą projektów realizowanych przez Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w ramach   III Osi priorytetowej: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość .

 

Uprzejmie informujemy Beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa Łódzkiego na lata 2007-2013, iż z dniem 28 listopada 2012 r. zaktualizowany został Podręcznik Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.

Zmieniony został zapis dotyczący „Zwrot niewykorzystanej dotacji celowej przez Beneficjenta" - punkt 12.4:

„…Umowa/decyzja o dofinansowaniu projektu nakłada na Beneficjenta obowiązek zwrotu niewykorzystanej części zaliczki nie później niż w dniu złożenia wniosku o płatność końcową, w innym przypadku zostaną naliczone odsetki jak dla zaległości podatkowych liczone od dnia przekazania środków do dnia faktycznego dokonania zwrotu."


Uprzejmie informujemy Beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, iż z dniem 9 września 2013 r. zaktualizowany został Podręcznik Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013


Uprzejmie informujemy Beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, iż z dniem 1 września 2015 r. zaktualizowany został Podręcznik Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 w zakresie zmiany lokalizacji dotychczasowej strony internetowej na nowy adres www.rpo2007-2013.lodzkie.pl. 

 

Podręcznik Beneficjenta RPO WŁ (DOC, ~842 KB, wersja z 1 września 2015 r.)


Załączniki do Podręcznika Beneficjenta RPO WŁ - więcej ...

Dokumenty IZ RPO WŁ: Zasady/Wytyczne/Podręczniki IZ RPO WŁ


 Podręcznik Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 (DOC ~ 842 KB)

Załącznik nr 3 Instrukcja wypełniania wniosku Beneficjenta o płatność dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 (DOC ~ 289 KB)


Dokumenty IZ RPO WŁ: Generatory wniosków:

 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 (DOC ~ 594 KB)

 Instrukcja wypełniania wniosku Beneficjenta o płatność dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 (DOC ~ 289 KB)


Dokumenty IZ RPO WŁ: Wzory dokumentów


 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 ( DOC ~ 594 KB)

 Instrukcja wypełniania wniosku Beneficjenta o płatność dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 (DOC ~ 289 KB)

 Wzór umowy o dofinanasowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 (DOC ~ 553 KB)

 Wzór uchwały ZWŁ w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 (DOC ~ 542 KB)

 Wzór umowy o dofinansowanie projektu realizowanego przez państwową jednostkę budżetową w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 (DOC ~ 502 KB)


Poprzednie wersje dokumentów >>

pdf Podręcznik Beneficjenta RPO WŁ (PDF, ~1,4 MB, wersja z 9 września 2013 r.)

 Załącznik nr 1a - Deklaracja wystawcy weksla in blanco (DOC ~ 139 KB)
 Załącznik nr 1b - Zgoda małżonka wystawcy weksla in blanco na wystawienie weksla (DOC ~ 136 KB)
 Załącznik nr 2 - Wzór Wniosku Beneficjenta o płatność dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 (DOC ~ 393 KB)
 Załącznik nr 3 - Instrukcja wypełniania wniosku Beneficjenta o płatność dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 (DOC ~ 317 KB)
 Załącznik nr 4 - Oświadczenie dotyczące prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej (DOC ~ 140 KB)
 Załącznik nr 5 - Karta wzorów podpisów wszystkich osób zaangażowanych w realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007- 2013 (XLS ~ 175 KB)
 Załącznik nr 6 - Załącznik do faktury wystawionej w walucie obcej (DOC ~ 156 KB)
 Załącznik nr 7 - Przykładowy opis faktury lub innego dokumentu księgowego o równoważnej wartości dowodowej (DOC ~ 143 KB)
Załącznik nr 8 - Planowane wydatki w ramach Projektu (XLS ~ 131 KB)
 Załącznik nr 9 - Wzór imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli (DOC ~ 175 KB)
Załącznik nr 10 - Zestawienia wszystkich dokumentów księgowych dotyczących realizowanego projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013 (XLS ~ 131 KB)
 Załącznik nr 11 - Wzór oświadczenia Beneficjenta o przestrzeganiu zasady trwałości projektu realizowanego w ramach RPO WŁ na lata 2007-2013 wraz z ankietą o przestrzeganiu zasady trwałości projektu zrealizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013 - wersja z dnia 5 listopada 2014 r. (DOC ~ 263 KB)
 Załącznik nr 12 - Wzór oświadczenia o bezstronności Beneficjenta lub Wnioskodawcy/pracownika Beneficjenta lub Wnioskodawcy/biegłego/innej osoby biorącej udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia (DOC ~ 133 KB)

 Załącznik nr 13 - Wzór raportu w sprawie udzielonego zamówienia (DOC ~ 174 KB)


pdf Podręcznik Beneficjenta RPO WŁ  (PDF, ~818KB, wersja z 31 lipca  2013 r.)

Załącznik nr 1a - Deklaracja wystawcy weksla in blanco.
Załącznik nr 1b  Zgoda małżonka wystawcy weksla in blanco na wystawienie weksla.
Załącznik nr 2 - Wzór Wniosku Beneficjenta o płatność dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.
Załącznik nr 3  Instrukcja wypełniania wniosku Beneficjenta o płatność dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. 
Załącznik nr 4 - Oświadczenie dotyczące prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej.
Załącznik nr 5 - Karta wzorów podpisów wszystkich osób zaangażowanych w realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007- 2013.
Załącznik nr 6 - Załącznik do faktury wystawionej w walucie obcej.
Załącznik nr 7 - Przykładowy opis faktury lub innego dokumentu księgowego o równoważnej wartości dowodowej.
Załącznik nr 8 - Planowane wydatki w ramach Projektu.
Załącznik nr 9 -Wzór imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli.
Załącznik nr 10 -Zestawienia wszystkich dokumentów księgowych dotyczących realizowanego projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013.
Załącznik nr 11 - Wzór oświadczenia Beneficjenta o przestrzeganiu zasady trwałości projektu realizowanego w ramach RPO WŁ na lata 2007-2013 wraz z ankietą o przestrzeganiu zasady trwałości projektu zrealizowanego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013.
Załącznik nr 12 - Wzór oświadczenia o bezstronności Beneficjenta lub Wnioskodawcy/pracownika Beneficjenta lub Wnioskodawcy/biegłego/innej osoby biorącej udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Załącznik nr 13 - Wzór raportu w sprawie udzielonego zamówienia.


pdf Podręcznik Beneficjenta RPO WŁ (PDF, ~952KB, wersja z 22 marca 2013 r.)

Załącznik nr 1a - Deklaracja wystawcy weksla in blanco.
Załącznik nr 1b Zgoda małżonka wystawcy weksla in blanco na wystawienie weksla.
Załącznik nr 2 - Wzór Wniosku Beneficjenta o płatność dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.
Załącznik nr 3 Instrukcja wypełniania wniosku Beneficjenta o płatność dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. (DOC ~396KB)
Załącznik nr 4 - Oświadczenie dotyczące prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej.
Załącznik nr 5 - Karta wzorów podpisów wszystkich osób zaangażowanych w realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007- 2013.
Załącznik nr 6 - Załącznik do faktury wystawionej w walucie obcej.
Załącznik nr 7 - Przykładowy opis faktury lub innego dokumentu księgowego o równoważnej wartości dowodowej.
Załącznik nr 8 - Planowane wydatki w ramach Projektu.
Załącznik nr 9 -Wzór imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli.
Załącznik nr 10 -Zestawienia wszystkich dokumentów księgowych dotyczących realizowanego projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013.
Załącznik nr 11 - Wzór oświadczenia Beneficjenta o przestrzeganiu zasady trwałości projektu realizowanego w ramach RPO WŁ na lata 2007-2013 wraz z ankietą o przestrzeganiu zasady trwałości projektu zrealizowanego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013.
Załącznik nr 12 - Wzór oświadczenia o bezstronności Beneficjenta lub Wnioskodawcy/pracownika Beneficjenta lub Wnioskodawcy/biegłego/innej osoby biorącej udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Załącznik nr 13 - Wzór raportu w sprawie udzielonego zamówienia.


 

 

Załącznik nr 3 - Instrukcja wypełniania wniosku Beneficjenta o płatność dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. (DOC ~420KB)


pdf Podręcznik Beneficjenta RPO WŁ  (wersja z 28 listopada 2012 r.)


Załączniki z 2 sierpnia 2012 r:


 

Załącznik nr 1a - Deklaracja wystawcy weksla in blanco.

Załącznik nr 1b  Zgoda małżonka wystawcy weksla in blanco na wystawienie weksla.
Załącznik nr 2 - Wzór Wniosku Beneficjenta o płatność dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.
Załącznik nr 3 - Instrukcja wypełniania wniosku Beneficjenta o płatność dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. (DOC ~420KB)
Załącznik nr 4 - Oświadczenie dotyczące prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej.
Załącznik nr 5 - Karta wzorów podpisów wszystkich osób zaangażowanych w realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007- 2013.
Załącznik nr 6 - Załącznik do faktury wystawionej w walucie obcej.
Załącznik nr 7 - Przykładowy opis faktury lub innego dokumentu księgowego o równoważnej wartości dowodowej.
Załącznik nr 8 - Planowane wydatki w ramach Projektu.
Załącznik nr 9 - Wzór imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli.
Załącznik nr 10 - Zestawienia wszystkich dokumentów księgowych dotyczących realizowanego projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013.
Załącznik nr 11 - Wzór oświadczenia Beneficjenta o przestrzeganiu zasady trwałości projektu realizowanego w ramach RPO WŁ na lata 2007-2013 wraz z ankietą o przestrzeganiu zasady trwałości projektu zrealizowanego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013.
Załącznik nr 12 - Wzór oświadczenia o bezstronności Beneficjenta lub Wnioskodawcy/pracownika Beneficjenta lub Wnioskodawcy/biegłego/innej osoby biorącej udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Załącznik nr 13 - Wzór raportu w sprawie udzielonego zamówienia.Załącznik nr 3 - Instrukcja wypełniania wniosku Beneficjenta o płatność dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. (wersja z dnia 28 listopada 2012 r.)pdf Podręcznik Beneficjenta RPO WŁ

(wersja z dnia 2 sierpnia 2012 r.)

 

pdf Podręcznik Beneficjenta RPO WŁ  

(wersja z dnia 08.05.2012 r.)

 

Załącznik nr 1a - Deklaracja wystawcy weksla in blanco.
Załącznik nr 1b - Zgoda małżonka wystawcy weksla in blanco na wystawienie weksla.
Załącznik nr 2 - Wzór Wniosku Beneficjenta o płatność dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.
Załącznik nr 3 - Instrukcja wypełniania wniosku Beneficjenta o płatność dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.
Załącznik nr 4 - Oświadczenie dotyczące prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej.
Załącznik nr 5 - Karta wzorów podpisów wszystkich osób zaangażowanych w realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007- 2013.
Załącznik nr 6 - Załącznik do faktury wystawionej w walucie obcej.
Załącznik nr 7 - Przykładowy opis faktury lub innego dokumentu księgowego o równoważnej wartości dowodowej.
Załącznik nr 8 - Planowane wydatki w ramach Projektu.
Załącznik nr 9 - Wzór imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli.
Załącznik nr 10 - Zestawienia wszystkich dokumentów księgowych dotyczących realizowanego projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013.
Załącznik nr 11 - Wzór oświadczenia Beneficjenta o przestrzeganiu zasady trwałości projektu realizowanego w ramach RPO WŁ na lata 2007-2013 wraz z ankietą o przestrzeganiu zasady trwałości projektu zrealizowanego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013.
Załącznik nr 12 - Wzór oświadczenia o bezstronności Beneficjenta lub Wnioskodawcy/pracownika Beneficjenta lub Wnioskodawcy/biegłego/innej osoby biorącej udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Załącznik nr 13 - Wzór raportu w sprawie udzielonego zamówienia.    

 

pdf Podręcznik Beneficjenta RPO WŁ

 (wersja z dnia 11.01.2012r.)

 

 
Załącznik nr 1a - Deklaracja wystawcy weksla in blanco
(wersja z dnia 11.01.2012)

Załącznik nr 1b - Zgoda małżonka wystawcy weksla in blanco na wystawienie weksla
(wersja z dnia 11.01.2012)

Załącznik nr 2 - Wzór Wniosku Beneficjenta o płatność dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013
(wersja z dnia 11.01.2012)

Załącznik nr 3 - Instrukcja wypełniania wniosku Beneficjenta o płatność dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013
(wersja z dnia 11.01.2012)

Załącznik nr 4 - Oświadczenie dotyczące prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej
(wersja z dnia 11.01.2012)

Załącznik nr 5 - Karta wzorów podpisów wszystkich osób zaangażowanych w realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007- 2013
(wersja z dnia 11.01.2012)

Załącznik nr 6 -  Załącznik do faktury wystawionej w walucie obcej
(wersja z dnia 11.01.2012)

Załącznik nr 7 - Przykładowy opis faktury lub innego dokumentu księgowego o równoważnej wartości dowodowej
(wersja z dnia 11.01.2012)

Załącznik nr 8 - Planowane wydatki w ramach Projektu
(wersja z dnia 11.01.2012)

Załącznik nr 9 - Wzór imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli
(wersja z dnia 11.01.2012)

Załącznik nr 10 - Zestawienia wszystkich dokumentów księgowych dotyczących realizowanego projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013
(wersja z dnia 11.01.2012)

Załącznik nr 11 - Wzór oświadczenia Beneficjenta o przestrzeganiu zasady trwałości projektu realizowanego w ramach RPO WŁ na lata 2007-2013 wraz z ankietą o przestrzeganiu zasady trwałości projektu zrealizowanego
(wersja z dnia 11.01.2012)

Załącznik nr 12 - Wzór oświadczenia o bezstronności Beneficjenta lub Wnioskodawcy/pracownika Beneficjenta lub Wnioskodawcy/biegłego/innej osoby biorącej udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia

(wersja z dnia 11.01.2012)


Załącznik nr 13 - Wzór raportu w sprawie udzielonego zamówienia

(wersja z dnia 11.01.2012) 

 

pdf Podręcznik Beneficjenta RPO WŁ

 (wersja z dnia 20.12.2011r.)

 
Załącznik nr 1a - Deklaracja wystawcy weksla in blanco
(wersja z dnia 20.12.2011)

Załącznik nr 1b - Zgoda małżonka wystawcy weksla in blanco na wystawienie weksla
(wersja z dnia 20.12.2011)

Załącznik nr 2 - Wzór Wniosku Beneficjenta o płatność dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013
(wersja z dnia 20.12.2011)

Załącznik nr 3 - Instrukcja wypełniania wniosku Beneficjenta o płatność dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013
(wersja z dnia 20.12.2011)

Załącznik nr 4 - Oświadczenie dotyczące prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej
(wersja z dnia 20.12.2011)

Załącznik nr 5 - Karta wzorów podpisów wszystkich osób zaangażowanych w realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007- 2013
(wersja z dnia 20.12.2011)

Załącznik nr 6 - Załącznik do faktury wystawionej w walucie obcej
(wersja z dnia 20.12.2011)

Załącznik nr 7 - Przykładowy opis faktury lub innego dokumentu księgowego o równoważnej wartości dowodowej
(wersja z dnia 20.12.2011)

Załącznik nr 8 - Planowane wydatki w ramach Projektu
(wersja z dnia 20.12.2011)

Załącznik nr 9 - Wzór imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli
(wersja z dnia 20.12.2011)

Załącznik nr 10 - Zestawienia wszystkich dokumentów księgowych dotyczących realizowanego projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013
(wersja z dnia 20.12.2011)

Załącznik nr 11 - Wzór oświadczenia Beneficjenta o przestrzeganiu zasady trwałości projektu
(wersja z dnia 20.12.2011)

Załącznik nr 12 - Wzór oświadczenia o bezstronności Beneficjenta lub Wnioskodawcy/pracownika Beneficjenta lub Wnioskodawcy/biegłego/innej osoby biorącej udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia

(wersja z dnia 20.12.2011)


Załącznik 13 - Raport w sprawie udzielonego zamówienia

(wersja z dnia 20.12.2011) 

pdf Podręcznik Beneficjenta RPO WŁ (wersja z dnia 30.09.2011r.)

 
Załącznik nr 1a - Deklaracja wystawcy weksla in blanco
(wersja z dnia 30.09.2011)

Załącznik nr 1b  - Zgoda małżonka wystawcy weksla in blanco na wystawienie weksla
(wersja z dnia 30.09.2011)

Załącznik nr 2 - Wzór Wniosku Beneficjenta o płatność dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013
(wersja z dnia 30.09.2011)

Załącznik nr 3 - Instrukcja wypełniania wniosku Beneficjenta o płatność dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013
(wersja z dnia 12.12.2011)

Załącznik nr 4 - Oświadczenie dotyczące prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej
(wersja z dnia 30.09.2011)

Załącznik nr 5 - Karta wzorów podpisów wszystkich osób zaangażowanych w realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007- 2013
(wersja z dnia 30.09.2011)

Załącznik nr 6 - Załącznik do faktury wystawionej w walucie obcej
(wersja z dnia 30.09.2011)

Załącznik nr 7 - Przykładowy opis faktury lub innego dokumentu księgowego o równoważnej wartości dowodowej
(wersja z dnia 30.09.2011)

Załącznik nr 8 - Planowane wydatki w ramach Projektu
(wersja z dnia 30.09.2011)

Załącznik nr 9 - Wzór imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli
(wersja z dnia 30.09.2011)

Załącznik nr 10 - Zestawienia wszystkich dokumentów księgowych dotyczących realizowanego projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013
(wersja z dnia 30.09.2011)

Załącznik nr 11 - Wzór oświadczenia Beneficjenta o przestrzeganiu zasady trwałości projektu
(wersja z dnia 12.12.2011)

Załącznik nr 12 - Wzór oświadczenia Beneficjenta o nieprzestrzeganiu/ częściowym przestrzeganiu zasady trwałości projektu

(wersja z dnia 30.09.2011)
pdf Podręcznik Beneficjenta RPO WŁ (wersja z dnia 21.01.2011r.)


Załącznik nr 1a  - Deklaracja wystawcy weksla in blanco

(wersja z dnia 21.01.2011)

Załącznik nr 1b - Zgoda małżonka wystawcy weksla in blanco na wystawienie weksla

(wersja z dnia 21.01.2011)

Załącznik nr 2 - Wzór wniosku Beneficjenta o płatność dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

(wersja z dnia 10.01.2011)


Załącznik nr 3 - Instrukcja wypełniania wniosku Beneficjenta o płatność dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013
(wersja z dnia 30.09.2011)

Załącznik3 - Instrukcja wypełniania wniosku Beneficjenta o płatność dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013  (wersja z dnia 30.08.2011)

Załącznik3 - Instrukcja wypełniania wniosku Beneficjenta o płatność dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 (wersja z dnia 05.05.2011)

Załącznik3 - Instrukcja wypełniania wniosku Beneficjenta o płatność dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 (wersja z dnia 10.01.2011)Załącznik nr 4 - Oświadczenie dotyczące prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej

(wersja z dnia 21.01.2011)

Załącznik nr 5 - Karta wzorów podpisów wszystkich osób zaangażowanych w realizację projektu w ramach RPO WŁ na lata 2007-2013

(wersja z dnia 21.01.2011)

Załącznik nr 6 - Załącznik do faktury wystawionej w walucie obcej

(wersja z dnia 21.01.2011)

Załącznik nr 7 - Przykładowy opis faktury lub innego dokumentu księgowego o równoważnej wartości dowodowej

(wersja z dnia 21.01.2011)

Załącznik nr 8 - Planowane wydatki w ramach Projektu

(wersja z dnia 21.01.2011)

Załącznik nr 9 – Wzór imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli

(wersja z dnia 10.01.2011)

Załącznik nr 10 - Zestawienie wszystkich dokumentów księgowych dotyczących realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

(wersja z dnia 10.01.2011)


Załącznik nr 11 - Wzór oświadczenia Beneficjenta o przestrzeganiu zasady trwałości projektu
(wersja z dnia 30.09.2011)

Załącznik nr 11 - Wzór oświadczenia Beneficjenta o przestrzeganiu zasady trwałości projektu

(wersja z dnia 10.01.2011)Załącznik nr 12 - Wzór oświadczenia Beneficjenta o nieprzestrzeganiu/częściowym przestrzeganiu zasady trwałości projektu

(wersja z dnia 10.01.2011)


 
pdf  Podręcznik Beneficjenta RPO WŁ (wersja z dnia 29.10.2010r.)

 

Załącznik nr 1a  - Deklaracja wystawcy weksla in blanco

(wersja z dnia 12.04.2010)

Załącznik nr 1b - Zgoda małżonka wystawcy weksla in blanco na wystawienie weksla

(wersja z dnia 12.04.2010)

Załącznik nr 2 - Wzór wniosku Beneficjenta o płatność dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

(wersja z dnia 4.11.2010)

Załącznik3 - Instrukcja wypełniania wniosku Beneficjenta o płatność dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 (wersja z dnia 4.11.2010 r.)

Załącznik nr 4 - Oświadczenie dotyczące prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej

(wersja z dnia 12.04.2010)

Załącznik nr 5 - Karta wzorów podpisów wszystkich osób zaangażowanych w realizację projektu w ramach RPO WŁ na lata 2007-2013

(wersja z dnia 12.04.2010)

Załącznik nr 6 - Załącznik do faktury wystawionej w walucie obcej

(wersja z dnia 12.04.2010)

Załącznik nr 7 - Przykładowy opis faktury lub innego dokumentu księgowego o równoważnej wartości dowodowej

(wersja z dnia 12.04.2010)

Załącznik nr 8 - Planowane wydatki w ramach Projektu

(wersja z dnia 12.04.2010)

Załącznik nr 9 – Wzór imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli

(wersja z dnia 12.04.2010)

Załącznik nr 10 - Zestawienie wszystkich dokumentów księgowych dotyczących realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

(wersja z dnia 12.04.2010)

Załącznik nr 11 - Wzór oświadczenia Beneficjenta o przestrzeganiu zasady trwałości projektu

(wersja z dnia 12.04.2010)

Załącznik nr 12 - Wzór oświadczenia Beneficjenta o nieprzestrzeganiu/częściowym przestrzeganiu zasady trwałości projektu

(wersja z dnia 12.04.2010)

 

 


 

pdf Podręcznik Beneficjenta RPO WŁ

(wersja z dnia 12.04.2010 r.)

 

Załącznik nr 2 (wersja czarno-biała) - Wzór wniosku Beneficjenta o płatność dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

Załącznik nr 2 (wersja kolorowa) - Wzór wniosku Beneficjenta o płatność dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

(wersja z dnia 12.04.2010)

Uprzejmie informuję Beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, że z dniem 12.04.2010 r. zaktualizowany został Podręcznik Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.

Załącznik nr 3 (wersja czarno-biała) - Instrukcja wypełniania wniosku Beneficjenta o płatność dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

Załącznik nr 3 (wersja kolorowa) - Instrukcja wypełniania wniosku Beneficjenta o płatność dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

(wersja z dnia 12.04.2010)

Załącznik3 - Instrukcja wypełniania wniosku Beneficjenta o płatność dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 (wersja z dnia 29.09.2010 r.)


 


 

 

pdf Podręcznik Beneficjenta RPO WŁ

(wersja z dnia 29.12.2009 r.)

 

Załącznik nr 1a  - Deklaracja wystawcy weksla in blanco

(wersja z dnia 29.12.2009)

Załącznik nr 1b - Zgoda małżonka wystawcy weksla in blanco na wystawienie weksla

(wersja z dnia 29.12.2009)

Załącznik nr 2 (wersja czarno-biała) - Wzór wniosku Beneficjenta o płatność dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

Załącznik nr 2 (wersja kolorowa) - Wzór wniosku Beneficjenta o płatność dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

(wersja z dnia 29.03.2010)

Załącznik nr 3 (wersja czarno-biała) - Instrukcja wypełniania wniosku Beneficjenta o płatność dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

Załącznik nr 3 (wersja kolorowa) - Instrukcja wypełniania wniosku Beneficjenta o płatność dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

(wersja z dnia 29.03.2010)

Załącznik nr 4 - Oświadczenie dotyczące prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej

(wersja z dnia 29.12.2009)

Załącznik nr 5 do  Podręcznika Beneficjenta RPO WŁ 2007-2013 - Karta wzorów podpisów wszystkich osób zaangażowanych w realizację projektu w ramach RPO WŁ na lata 2007-2013

(wersja z dnia 29.12.2009)

Załącznik nr 6 - Załącznik do faktury wystawionej w walucie obcej

(wersja z dnia 29.12.2009)

Załącznik nr 7 - Przykładowy opis faktury lub innego dokumentu księgowego o równoważnej wartości dowodowej

(wersja z dnia 29.12.2009)

Załącznik nr 8 - Planowane wydatki w ramach Projektu

(wersja z dnia 29.12.2009)

Załącznik nr 9 – Wzór imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli

(wersja z dnia 29.12.2009)

Załącznik nr 10 - Zestawienie wszystkich dokumentów księgowych dotyczących realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

(wersja z dnia 29.12.2009)

Załącznik nr 11 - Wzór oświadczenia Beneficjenta o przestrzeganiu zasady trwałości projektu

(wersja z dnia 29.12.2009)

Załącznik nr 12 - Wzór oświadczenia Beneficjenta o nieprzestrzeganiu/częściowym przestrzeganiu zasady trwałości projektu

(wersja z dnia 29.12.2009)

-------------

Załącznik nr 2 (wersja czarno-biała) - Wzór wniosku Beneficjenta o płatność dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

Załącznik nr 2 (wersja kolorowa) - Wzór wniosku Beneficjenta o płatność dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

(wersja z dnia 29.12.2009)

Załącznik nr 3 (wersja czarno-biała) - Instrukcja wypełniania wniosku Beneficjenta o płatność dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

Załącznik nr 3 (wersja kolorowa) - Instrukcja wypełniania wniosku Beneficjenta o płatność dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

(wersja z dnia 29.12.2009)

 


 

pdf Podręcznik Beneficjenta RPO WŁ

(wersja z dnia 15.04.2009)

 

Załącznik nr 1a  - Deklaracja wystawcy weksla in blanco

(wersja z dnia 15.04.2009)

Załącznik nr 1b - Zgoda małżonka wystawcy weksla in blanco na wystawienie weksla

(wersja z dnia 15.04.2009)

Załącznik nr 2 - Wzór wniosku Beneficjenta o płatność dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

(wersja z dnia 5.10.2009)

Załącznik nr 3 - Instrukcja wypełniania wniosku Beneficjenta o płatność dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

(wersja z dnia 5.10.2009)

Załącznik nr 4 - Oświadczenie dotyczące prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej

(wersja z dnia 15.04.2009)

Załącznik nr 5 do  Podręcznika Beneficjenta RPO WŁ 2007-2013 - Karta wzorów podpisów wszystkich osób zaangażowanych w realizację projektu w ramach RPO WŁ na lata 2007-2013

(wersja z dnia 15.04.2009)

Załącznik nr 6 - Załącznik do faktury wystawionej w walucie obcej

(wersja z dnia 15.04.2009)

Załącznik nr 7 - Przykładowy opis faktury lub innego dokumentu księgowego o równoważnej wartości dowodowej

(wersja z dnia 15.04.2009)

Załącznik nr 8 - Planowane wydatki w ramach Projektu

(wersja z dnia 15.04.2009)

Załącznik nr 9 – Wzór imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli

(wersja z dnia 15.04.2009)

Załącznik nr 10 - Zestawienie wszystkich dokumentów księgowych dotyczących realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

(wersja z dnia 15.04.2009)

 


 

Podręcznik Beneficjenta RPO WŁ

(18.11.2008)

Załącznik nr 1 do Podręcznika Beneficjenta RPO WŁ 2007-2013 - Oświadczenie dotyczące prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej

Załącznik nr 2 do Podręcznika Beneficjenta RPO WŁ 2007-2013 - Wzór wniosku Beneficjenta o płatność dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

(15.04.2009)

Załącznik nr 2 do Podręcznika Beneficjenta RPO WŁ 2007-2013 - Wzór wniosku Beneficjenta o płatność dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

(12.03.2009 r.)

Załącznik nr 3 do Podręcznika Beneficjenta RPO WŁ 2007-2013 - Instrukcja wypełniania wniosku Beneficjenta o płatność dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

(15.04.2009)

Załącznik nr 3 do Podręcznika Beneficjenta RPO WŁ 2007-2013 - Instrukcja wypełniania wniosku Beneficjenta o płatność dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

(12.03.2009 r.)

Załącznik nr 4 do Podręcznika Beneficjenta RPO WŁ 2007-2013 - Karta wzorów podpisów

Załącznik nr 5 do  Podręcznika Beneficjenta RPO WŁ 2007-2013 - Załącznik do faktury wystawionej w walucie obcej

Załącznik nr 6 do Podręcznika Beneficjenta RPO WŁ 2007-2013 - Opis faktury lub innego dokumentu księgowego o równoważnej wartości dowodowej

Załącznik nr 7 do Podręcznika Beneficjenta RPO WŁ 2007-2013 - Wzór upoważnienia do przeprowadzenia kontroli

Załącznik nr 8 do Podręcznika Beneficjenta RPO WŁ 2007-2013 - Zestawienie wszystkich dokumentów księgowych dotyczących realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego