REGIONALNY
PROGRAM OPERACYJNY

WOJEWÓDZTWA ŁODZKIEGO NA LATA 2007-2013

 

 

 


Zmiana wielkości czcionki  

A A A

 

kanał RSS otwiera się w nowym oknie

Styl

domyślny

kontrastowy

Tu jesteś: / / /

Ocena oddziaływania projeków na środowisko

Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych

Wytyczne w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych mają pomóc beneficjentom Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 w zakresie kluczowych elementów postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko i przygotowania wymaganej dokumentacji środowiskowej oraz zapewnić jednolitość procedur dla właściwych instytucji w systemie wdrażania programów operacyjnych weryfikujących prawidłowość przeprowadzenia postępowania w sprawie oddziaływania na środowisko dla projektu ubiegającego się o dofinansowanie.

Wytyczne w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych, obowiązujące od 30.06.2008 r., przyjęte Uchwałą Nr 952/08 z dnia 02.07.2008 r. stosuje się dla przedsięwzięć przygotowywanych w stanie prawnym sprzed 15 listopada 2008 r.

  pdf dokument

  dokument 

Wytyczne w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych obowiązujące od 07.05.2009 r., przyjęte przez Zarząd Województwa Łódzkiego Uchwałą Nr 828/09 w dniu 02.06.2009 r., stosuje się dla przedsięwzięć, dla których wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach złożono po 15 listopada 2008 r.

 pdf dokument

dokument

Treść Listy sprawdzającej w zakresie dokumentacji OOŚ/Natura 2000 dla instytucji oceniających wnioski o dofinansowanie stanowiącej Załącznik III do Wytycznych w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych została doprecyzowana. Zmodyfikowany Załącznik III wraz z opisem zmian zamieszczono poniżej. Zmiana Załącznika III zostanie uwzględniona w treści Wytycznych w terminie późniejszym.

 Lista sprawdzająca w zakresie dokumentacji OOŚ/Natura 2000 dla instytucji oceniających wnioski o dofinansowanie
 Opis zmian w liście sprawdzającej

 

Zalecenia MRR dotyczące przedsięwzięć inwestycyjnych na obszarach miejskich

Biorąc pod uwagę fakt, iż poza nielicznymi wyjątkami, polskie przepisy nie wymieniają szerokiej grupy przedsięwzięć miejskich, które można zaliczyć do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów o ocenach oddziaływania na środowisko, powyższa sytuacja powodowała stan niepewności prawnej dla beneficjentów środków unijnych oraz ryzyko realizacji inwestycji z naruszeniem prawa wspólnotowego.

W związku z powyższym Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (MRR) wraz z Generalną Dyrekcją Ochrony Środowiska (GDOŚ) opracowało Zalecenia Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla „przedsięwzięć inwestycyjnych na obszarach miejskich” (urban development projects) dla potencjalnych beneficjentów środków UE.

Dokument zawiera wyjaśnienia co do zakresu przedmiotowego kategorii „przedsięwzięć inwestycyjnych na obszarach miejskich” oraz wskazówki odnośnie sposobu postępowania potencjalnego beneficjenta i podstaw prawnych do przeprowadzenia procedury screeningu (kwalifikacji do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko). MRR zaleca stosowanie przedmiotowego dokumentu podczas weryfikacji wniosków o dofinansowanie.

 pdf dokument

 

Interpretacja KE w zakresie stosowania dyrektywy Rady 85/337/EWG

Zgodnie z oficjalną interpretacją Komisji Europejskiej z dnia 21 stycznia 2010 r. (sygnatura: ENV.B.4 JP/vm ARES(2010) 33844) dotyczącą zastosowania dyrektywy Rady 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne (dyrektywa OOŚ) do instalacji unieszkodliwiania odpadów, z uwzględnieniem składowisk współfinansowanych ze środków europejskich, na beneficjentach ubiegających się o wsparcie ze środków unijnych spoczywa obowiązek zapewnienia zgodności przedsięwzięć dotyczących instalacji do unieszkodliwiania odpadów oraz inwestycji w zakresie rekultywacji składowisk z dyrektywą OOŚ. Szczegółowe informacje zawarte są w zamieszczonej poniżej interpretacji.

pdf Interpretacja KE

 

Zalecenia MRR dotyczące wypełniania wniosku o dofinansowanie w zakresie OOŚ

Dodatkowe informacje dotyczące oceny oddziaływania planowanych przedsięwzięć na środowisko dla projektów ubiegających się o dofinansowanie ze środków UE, w tym zalecenia MRR dotyczące wypełniania wniosku o dofinansowanie w zakresie OOŚ, znajdują się na stronie internetowej MRR www.mrr.gov.pl w zakładce: Fundusze Europejskie / Ocena oddziaływania na środowisko.

 


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego