REGIONALNY
PROGRAM OPERACYJNY

WOJEWÓDZTWA ŁODZKIEGO NA LATA 2007-2013

 

 

 


Zmiana wielkości czcionki  

A A A

 

kanał RSS otwiera się w nowym oknie

Styl

domyślny

kontrastowy

Tu jesteś: / /


Generatory wniosków


UWAGA!!!

 

W związku z problemem z przekazywaniem załączników za pomocą generatora wniosków o do systemu LSI, proszę o niezałączanie żadnych załączników do wniosków.

W związku z sytuacją, że w Lokalnym Systemie Informatycznym pojawia się wiele próbnych wersji wniosków o dofinansowanie/wniosków o płatność, prosimy o sprawdzanie przed wysłaniem ostatecznej wersji wniosku, poprawności wprowadzonych do niego informacji poprzez korzystanie z opcji wydruku próbnego.

 Instrukcja wykonania wydruku próbnego w generatorze wniosków o dofinansowanie/wniosków o płatność.

 

 

 

Generator wniosku o dofinansowanie projektu

 

 • Instrukcja  wypełnienia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata  2007-2013 (PDF)
   

Generator wniosku o płatność

  

 

 

 •  Instrukcja wypełniania wniosku Beneficjenta o płatność (DOC, ~255KB, wersja z dnia 09.09.2013 r.)

 

 


Najczęściej zadawane pytania >>


Zgłoszenie problemu dotyczącego wypełniania wniosku Beneficjenta o płatność w Generatorze wniosków płatniczych powinno być skierowane na adres e-mail:
rpo@lodzkie.pl

Zgłoszenie powinno zawierać:

 1. Nazwę Beneficjenta, tytuł i numer projektu,
 2. Opis problemu ze wskazaniem konkretnego punktu / punktów wniosku o płatność, którego on dotyczy,
 3. Dane, których wpisanie powoduje pojawienie się błędu,
 4. Opcjonalnie – załącznik przedstawiający „zrzut ekranu” z generatora wniosków płatniczych – sytuacja przed i po wprowadzeniu danych.

Zbyt ogólny opis problemu utrudni podjęcie dalszych działań zmierzających w kierunku jego zgłoszenia wykonawcy Generatora wniosków. W takim przypadku Instytucja Zarządzająca może zwrócić się do osoby zgłaszającej problem z dodatkowymi pytaniami.   

O sposobie rozwiązania zgłoszonego problemu Instytucja Zarządzająca informuje Beneficjenta w drodze kontaktu mailowego.
 

Najczęściej zadawane pytania dotyczące wypełniania Wniosku Beneficjenta o płatność w Generatorze wniosków płatniczych
 

 1. Posiadam podpis elektroniczny. Czy w związku z powyższym mogę odstąpić od przekazywania wniosku o płatność w wersji papierowej?
   

  Generator wniosków płatniczych umożliwia posiadaczom podpisu elektronicznego wysyłanie wniosków o płatność za pośrednictwem portalu internetowego. Do czasu zakończenia ostatecznych testów generatora wniosków płatniczych, Instytucja Zarządzająca nie zwalnia Beneficjentów od przekazywania wniosków o płatność w dotychczasowy sposób. W takim przypadku Beneficjent powinien wysłać wniosek o płatność w wersji papierowej i elektronicznej na płycie CD/DVD oraz za pośrednictwem portalu internetowego. Instytucja Zarządzająca poinformuje Beneficjentów o umożliwieniu składania wniosków o płatność wyłącznie drogą elektroniczną.
   

 2. W trakcie wypełniania wniosku o płatność przy próbie wprowadzenia danych finansowych pojawia się komunikat o błędzie.
   

  Należy zweryfikować poprawność wprowadzanych danych. Generator wniosków o płatność dokonuje automatycznie przeliczania niektórych wartości lub waliduje wybrane pola wniosku o płatność.
   

 3. Co należy zrobić w przypadku stwierdzenia braku możliwości przygotowania w generatorze wniosków o płatność.
   

  Należy zgłosić problem z Generatorem wniosków płatniczych do Instytucji Zarządzającej oraz przygotować wniosek o płatność na dostępnym formularzu w wersji papierowej. W piśmie przewodnim przekazującym wniosek o płatność do Instytucji Zarządzającej należy wskazać na brak możliwości przygotowania wniosku w generatorze wniosków płatniczych.
   

 4. Przygotowuję wniosek o płatność pełniący funkcję sprawozdawczą. Zgodnie z instrukcją wypełnienia wniosku o płatność Beneficjent wypełnia pola 1 – 9 i 18 – 26. W przypadku niezaznaczenia pozostałych pól wniosku pojawia się komunikat, iż pozostałe pola nie mogą być puste.
   

  Generator wniosków płatniczych nakazuje wypełnianie wszystkich pól. W przypadku wniosków pełniących funkcję sprawozdawczą należy wstawić odpowiednio – w pola o charakterze finansowym wartość zero, w pola o charakterze opisowym komentarz typu: nie dotyczy. Powyższe zmiany będą uwzględnione w aktualizowanej instrukcji wypełniania wniosku o płatność.

   

 5.  „Zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku o płatność pełniącego funkcję sprawozdawczą Beneficjent musi wypełnić w pierwszej części tylko punkty 1-9 i 18-26. 

  W generatorze wniosków o płatność przy sprawdzaniu poprawności wypełnienia wniosku w pkt. 10 i 10a pojawia się komunikat błędna wartość pola – pole nie może być puste.”

  Pola 10 i 10a muszą zostać zaznaczone, aby Generator mógł sprawdzić poprawność składanego wniosku. Z powyższego powodu należy dokonać właściwych zaznaczeń w pkt 10, 10a. Powyższe zmiany będą uwzględnione  w aktualizowanej instrukcji wypełniania wniosku o płatność.
   

 6.  „Zgodnie z wymogami instrukcji wypełniania wniosku o płatność w przypadku, gdy wniosek o płatność służy przekazaniu informacji o postępie rzeczowym w postaci wniosku sprawozdawczego, Beneficjent skreśla w tej pozycji pkt. od 1 do 3 (dotyczy to punktu 26 Załączniki). Obecnie możliwość przekreślenia załączników nie występuje.”
   

  W przypadku, gdy jest to wniosek sprawozdawczy możliwość przekreślenie pozycji od 1 do 3 w punkcie 26 wniosku istnieje. Jest to możliwe wówczas, gdy sekcji I (Wniosek) w pozycji typ wniosku zaznaczony zostanie wniosek sprawozdawczy. Wówczas Generator automatycznie przekreśli pozycję 1-3 znajdujące się w punkcie 26 wniosku o płatność. Zakreślenia pojawiają się po przygotowaniu ostatecznej wersji wniosku o płatność (wersja do wydruku lub przesłania drogą elektroniczną w pliku pdf)
   

 7. „Beneficjent realizuje projekt zintegrowany. W sekcji III w pkt. 8 należy zawrzeć, zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku o płatność, informację o terminie zawarcia umowy ramowej na realizację projektu zintegrowanego. Generator wniosków o płatność wyklucza taką możliwość, gdyż przy sprawdzaniu poprawności wypełniania wniosku pojawia się komunikat – błędna wartość pola – niepoprawny format daty
   

  Beneficjent w generatorze wniosków płatniczych powinien zawrzeć informacje dotyczące projektu składającego się na projekt zintegrowany. Informacja, iż wniosek o płatność dotyczy projektu składającego się na projekt zintegrowany powinien być zamieszczony w piśmie przewodnim przekazującym wniosek, zaś w przypadku przekazywania wniosku wyłącznie drogą elektroniczną poprzez dołączenie w pkt VII osobnego załącznika zawierającego powyższą informację.
   

 8. W części V Przebieg realizacji projektu pkt 22 Harmonogram płatności nie zapisują się wprowadzane daty
   

  Problem wyniknął z błędnego funkcjonowania kolejnej wersji generatora wniosków o płatność i został naprawiony.
   

 9. W jaki sposób wypełnić pkt 9 okres realizacji projektu, w przypadku gdy w umowie o dofinansowanie wskazany jest jedynie miesiąc i rok, nie ma daty dziennej
   

  W przypadku, gdy umowa o dofinansowanie nie dookreśla daty dziennej zaleca się wpisywanie odpowiednio pierwszego i ostatniego dnia miesiąca wskazanego w umowie.

  Przykład – Beneficjent realizuje projekt w okresie: czerwiec 2009 – grudzień 2011. W części III pkt 9 wniosku o płatność prosimy wpisać 1 czerwiec 2009 – 31 grudzień 2011.  
   

 10. W pkt.4  Informacja finansowa dotycząca wniosku - zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku w przypadku gdy jeden dokument występuje  więcej niż w jednym wierszu w tab.14, kwot wskazanych w kolumnie 6 nie należy sumować wielokrotnie -niestety po wpisaniu faktury rozbitej z tytułu różnych stawek podatku VAT generator sumuje te kwoty wielokrotnie co uniemożliwia prawidłowe przygotowanie wniosku o płatność w generatorze.
   

  Należy w osobnych wierszach wpisać tę samą fakturę pogrupowaną według stawek VAT (22, 7 i 3%). Czynnikami stwierdzającymi, że mamy do czynienia z tę samą fakturą będzie: nazwa dokumentu, jej numer księgowy lub ewidencyjny oraz data wystawienia dokumentu. Nie będą też występować problemy z zaokrąglaniem kwot, gdyż beneficjent sam wypełnia wszystkie kolumny dotyczące kwot widniejących na faktura.


 11. Problem z przesyłaniem wniosków o płatność podpisanych elektronicznie. Po próbie dołączenia podpisanego elektronicznie wniosku o płatność, generator zawiesił się i nie wgrywał pliku pdf. Kolejne próby dołączenia wniosku o płatność również kończyły się niepowodzeniem.

  Przyczyną powyższego problemu było podwójne załączenie podpisu do przesyłanego przez generator wniosku o płatność. Wykonawca generatora zaktualizował biblioteki na nowsze i wgrał nowe certyfikaty. W związku z tym problem nie powinien już wystąpić.

Informacje dotyczące Generatorów Wniosków >>

 • Nowe zasady zwrotu środków finansowych w zakresie należności głównych oraz odsetek

  W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 będą wykorzystywane następujące rachunki bankowe:

  83 1240 3073 1111 0010 1661 3668 - Działanie I.1 Drogi,
  88 1240 3073 1111 0010 1661 3772 - Działanie I.2 Kolej,
  24 1240 3073 1111 0010 1661 3857 - Działanie I.3 Porty Lotnicze,
  20 1240 3073 1111 0010 1661 3929 - Działanie I.4 Miejski transport publiczny,
  66 1240 3073 1111 0010 1661 3974 - Działanie I.5 Inteligentne systemy transportu,
  22 1240 3073 1111 0010 1661 3990 - Działanie II.1 Gospodarka wodno-ściekowa,
  39 1240 3073 1111 0010 1661 4072 - Działanie II.2 Gospodarka odpadami,
  42 1240 3073 1111 0010 1661 4115 - Działanie II.3 Ochrona przyrody,
  28 1240 3073 1111 0010 1661 4173 - Działanie II.4 Gospodarka wodna,
  31 1240 3073 1111 0010 1661 4216 - Działanie II.5 Zagrożenia środowiska,
  58 1240 3073 1111 0010 1661 4506 - Działanie II.6 Ochrona powietrza,
  88 1240 3073 1111 0010 1661 4548 - Działanie II.7 Elektroenergetyka,
  81 1240 3073 1111 0010 1661 4577 - Działanie II.8 Gazownictwo,
  70 1240 3073 1111 0010 1661 4678 - Działanie II.9 Odnawialne źródła energii,
  75 1240 3073 1111 0010 1661 4782 - Działanie II.10 Sieci ciepłownicze,
  25 1240 3073 1111 0010 1661 4809 - Działanie III.1 Wsparcie jednostek B+R,
  41 1240 3073 1111 0010 1661 4812 - Działanie III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw,
  34 1240 3073 1111 0010 1661 4841 - Działanie III.3 Rozwój B+R w przedsiębiorstwach,
  90 1240 3073 1111 0010 1661 4900 - Działanie III.4 Rozwój otoczenia biznesu,
  26 1240 3073 1111 0010 1661 5082 - Działanie III.5 Infrastruktura turystyczno-rekreacyjna,
  66 1240 3073 1111 0010 1661 5138 - Działanie IV.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego,
  75 1240 3073 1111 0010 1661 5170 - Działanie IV.2 E-usługi publiczne,
  41 1240 3073 1111 0010 1661 5200 - Działanie IV.3 E-technologie dla przedsiębiorstw,
  48 1240 3073 1111 0010 1661 5268 - Działanie V.1 Infrastruktura ochrony zdrowia,
  07 1240 3073 1111 0010 1661 5327 - Działanie V.2 Infrastruktura pomocy społecznej,
  19 1240 3073 1111 0010 1661 5402 - Działanie V.3 Infrastruktura edukacyjna,
  05 1240 3073 1111 0010 1661 5460 - Działanie V.4 Infrastruktura kultury,
  91 1240 3073 1111 0010 1661 5561 - Działanie VI.1 Rewitalizacja obszarów problemowych,
  77 1240 3073 1111 0010 1661 6395 - Działanie VI.2 Renowacja substancji mieszkaniowej,

  Ponadto informujemy, iż opis przelewu dotyczącego zwrotu zarówno kwoty należności głównej oraz odsetek winien zawierać następujace dane (140 znaków):

  1. numer projektu,
  2. data i kwota otrzymanej z BGK/Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi płatności, której dotyczy zwrot (lub numer zlecenia),
  3. czy kwota zwrotu stanowi należność główną czy odsetki? (jeżeli odsetki to jakie: karne, bankowe, liczone jak dla zaległości podatkowych itp. ewen. czy jest to przychód z projektu, kara umowna),
  4. tytuł zwrotu a w przypadku zwrotu na podstawie decyzji, o której mowa w art. 207 UOFP - numer decyzji,
  5. klasyfikacja budżetowa (ewen. wskazanie czy zwrot należności głównej dotyczy wydatków majątkowych czy bieżących) - klasyfikacja budżetowa wskazana jest w tytule przelewu przekazującego środki z BGK dla Beneficjenta.

  Poniżej podane przykłady stanowią jedynie pomoc przy konstruowaniu tytułu przelewu przez Beneficjentów:

  Przykład 1:

  „UDA-RPLD.01.01.00-00-111/11-00, zal.150 000 zł z 01.01.2011r., należność główna, zwrot niewyk. środków, 34-CB-75861-6207”
  „UDA-RPLD.01.01.00-00-111/11-00, zlec.111111/2011.,należ.gł, zwrot niewyk. środków, 34-CB-75861,wyd.majątk=10000zł,wyd.bież=5000zł”

  Przykład 2:

  „UDA-RPLD.01.01.00-00-111/11-00, Zal.150000z01.01.10r.,należ.gł.=10000zł,ods.licz.jak dla zal.podatk=50zł,Zwrot wyd.niekwal.,34-CB-75861-6207”

  Przykład 3:

  „UDA-RPLD.01.01.00-00-111/11-00, Zwrot odsetek bankowych od transzy 150 000 zł z 01.01.2010r.”

  Przykład 4:

  „UDA-RPLD.01.01.00-00-111/11-00, Zal.150 000 zł z 01.01.2010r., należ.główna., Zwrot Decyzja nr XXX, 34-CB-75861-6207” 

  Informację o numerze zlecenia można uzyskać w Wydziale ds. Finansowych Departamentu ds. RPO

  mail: rpo@lodzkie.pl

  tel. 42 663 32 74, 42 663 32 83
 • Informacja dla Beneficjentów realizujących projekty współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013

  W związku z nałożeniem przez Komitet ds. Europejskich działający przy Radzie Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej obowiązku poinformowania Beneficjentów o konieczności pilnego przekazywania wniosków o refundację płatności, IZ RPO WŁ zwraca się z prośbą o możliwie jak najszybsze skrócenie terminu składania wniosków o płatność rozliczających poniesione wydatki.


  W załączeniu

  plik pdf pismo MRR w przedmiotowej sprawie (PDF ~855KB)

 • Informacja na temat składania zapotrzebowania na środki finansowe na 2012 rok w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WŁ na lata 2007-2013

  Uprzejmie przypominamy Beneficjentom RPO, iż zgodnie § 14 ust.10 i 11 umowy o dofinansowanie projektu Beneficjent ma obowiązek w terminie do 15 sierpnia złożyć zapotrzebowanie na środki finansowe na kolejny rok kalendarzowy. Zapotrzebowanie to określane jest zgodnie z harmonogramem płatności oraz z harmonogramem realizacji Projektu. Nie dotyczy to Projektów, które kończą się w 2011 roku i nie są planowane płatności w 2012 roku i latach następnych.

  W związku z powyższym prosimy o przesyłanie w/w informacji w formie papierowej (podpisanej przez osobę/-y upoważnioną/-e do podpisywania dokumentów w ramach realizowanego projektu np. kierowników jednostki) oraz w formie elektronicznej na adresy: Marek.Kotras@lodzkie.pl, Ilona.Szubanska@lodzkie.pl, załączając  wypełniony na aktualnym wzorze harmonogram płatności na 2012 rok. W tytule prosimy o podanie numeru umowy o dofinansowanie projektu wraz z nazwą Beneficjenta.


   Załącznik nr 2 do Umowy o dofinansowanie projektu - Aktualny wzór harmonogramu płatności – na 2012 rok
 • Informacja o konieczności podawania pełnej informacji na temat zwrotów środków dokonywanych przez Beneficjentów do BGK

  Zgodnie z załącznikiem nr 5 do w/w Rozporządzenia przedmiotowa informacja o zwrocie środków powinna zawierać w szczególności:
  1) nazwę programu i numer projektu
  2) oznaczenie podmiotu dokonującego zwrotu środków
  3) informację o kwotach wynikających ze zwrotów środków w podziale na kwotę należności głównej i kwotę odsetek. W przypadku odsetek należy podać rodzaj odsetek (np. bankowe, karne, podatkowe)
  4) wskazanie roku, w jakim przekazane zostały środki, których dotyczy zwrot
  5) tytuł zwrotu, a w przypadku dokonania zwrotu środków na podstawie decyzji, o której mowa w art. 207  ustawy, także numer decyzji.

 • Informacja dotycząca kwalifikowalności podatku VAT wynikającej z nowelizacji ustawy z dnia 11 marca 2004 r. od podatku od towarów i usług

  W związku z licznymi zapytaniami Beneficjentów dotyczącymi kwalifikowalności wydatków w związku z nowelizacją od dnia 1 stycznia 2011 r. ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 tekst ujedn.) Instytucja Zarządzająca informuje, co następuje.  W przypadku gdy Beneficjent uwzględnił we wniosku o dofinansowanie kategorie kosztów ze stawką VAT 7% i 22% za kwalifikowalne będą uznawane wydatki ponoszone w ramach nowych stawek podatku VAT  z zastrzeżeniem, iż  nie przekroczą one założonych wartości w w/w wniosku. Komunikat o w/w treści został opublikowany w dniu 15 grudnia 2010 r.  

 • Informacja dotycząca kwalifikowalności podatku VAT wynikającej z nowelizacji ustawy z dnia 11 marca 2004 r. od podatku od towarów i usług

  Instytucja Zarządzająca informuje, iż w związku z nowelizacją od dnia 1 stycznia 2011 r. ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 tekst ujedn.) w przypadku gdy Beneficjent uwzględnił we wniosku o dofinansowanie kategorie kosztów ze stawką VAT 7% i 22% za kwalifikowalne będą uznawane wydatki ponoszone w ramach nowych stawek podatku VAT  z zastrzeżeniem, iż  nie przekroczą one założonych wartości w w/w wniosku.

 • Informacja dotycząca konieczności zachowania należytej staranności w przygotowywaniu wniosków o płatność

  Instytucja Zarządzająca zwraca się z prośbą o dochowanie należytej staranności przy przygotowywaniu wniosków o płatność, w tym między innymi w zakresie opisywania dołączanej do dokumentacji płyty CD/DVD oraz zamieszczania wymaganych pieczęci na ostatniej stronie  wniosku o płatność. Powyższe uchybienia mogą powodować negatywną weryfikację wniosków o płatność.

 • Informacja dotycząca składania wniosków Beneficjenta o płatność w Generatorze wniosków płatniczych

  W związku z wprowadzeniem od dnia 1 października 2010 roku obowiązku przygotowywania wniosków Beneficjenta o płatność za pośrednictwem Generatora wniosków płatniczych Instytucja Zarzadzająca zwraca się z prośbą do Beneficjentów korzystających z podpisu elektronicznego by do czasu ostatecznego zakończenia testów Generatora wniosków płatniczych składali wnioski Beneficjenta o płatność również w wersji papierowej i elektronicznej na płycie CD/DVD.  

 • Informacja o zmianie zasad składania przez Beneficjentów RPO WŁ 2007-2013 wniosków Beneficjenta o płatność pełniących funkcję sprawozdawczą

  Instytucja Zarzadzająca informuje, iż z dniem 28 września 2010 r. uległy zmianie Zasady dotyczące sprawozdawczości w ramach RPO WŁ na lata 2007 - 2013. Instytucja Zarzadzająca odstępuje od przekazywania przez Beneficjentów wniosków o płatność pełniących funkcję sprawozdawczą w terminach określonych w § 9 ust. 1 lit. a umów o dofinansowanie. Zgodnie ze zmienionymi zasadami, Beneficjent ma obowiązek składania wniosku o płatność nie rzadziej niż raz na trzy miesiące, licząc od daty końcowej okresu, za który Beneficjent złożył poprzedni wniosek o płatność. Wniosek o płatność rozliczający przekazaną zaliczkę powinien być złożony w terminie miesiąca od dnia wpływu środków na rachunek bankowy Beneficjenta. Jeżeli w okresie dłuższym niż 3 miesiące liczonym od daty złożenia wniosku o płatność, Beneficjent nie ma możliwości złożenia kolejnego wniosku o płatność z wypełnioną częścią finansową, składa wniosek o płatność pełniący funkcję sprawozdawczą. W przypadku pierwszego wniosku o płatność termin ten liczy się od dnia podpisania umowy o dofinansowanie.  W związku z powyższym zmianie ulega instrukcja wypełnienia wniosku o płatność oraz podręcznik Beneficjenta RPO WŁ na lata 2007 - 2013.

  Instrukcja wypełniania wniosku Beneficjenta o płatność (wersja z dnia 29.09.2010 r.)

 • Lista przeglądarek dla generatorów wniosków

  Lista przeglądarek dla generatorów wniosków, posiadających większe możliwości obliczeniowe:

  - Internet Explorer 9
  - Firefox 3.6
  - Google Chrome 6
  - Opera 10

 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność w Generatorze wniosków płatniczych

  W związku z wprowadzeniem od dnia 1 października 2010 roku obowiązku przygotowywania wniosków o płatność za pośrednictwem Generatora wniosków płatniczych Instytucja Zarzadzająca przedstawia prezentację obrazującą sposób korzystania z generatora. Problemy i uwagi dotyczące funkcjonowania generatora należy zgłaszać drogą mejlową na adres: rpo@lodzkie.pl

  Instrukcja wypełniania wniosków o płatność w generatorze wniosków (plik pdf ~2MB)

 • Informacja o przygotowywaniu przez Beneficjentów RPO WŁ wniosków o płatność w generatorze wniosków płatniczych

  Instytucja Zarządzająca informuje, iż począwszy od dnia 1 września br. Beneficjenci RPO WŁ mają możliwość przygotowywania wniosków o płatność w generatorze wniosków płatnych dostępnym na stronie www.rpo.lodzkie.pl.  Począwszy od dnia 1 października br. przygotowywanie wniosków o płatność w generatorze wniosków i przekazywanie wersji elektronicznej za pośrednictwem internetu będzie miało charakter obligatoryjny.


Dane kontaktowe do Administratorów merytorycznych obsługujących Generatory wniosków:

Pan Tomasz Fabiński: tel. (42) 663-31-23, e-mail: tomasz.fabinski@lodzkie.pl

Pan Kacper Krzysztofik tel. (42) 663-33-08, e-mail: kacper.krzysztofik@lodzkie.pl


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego