REGIONALNY
PROGRAM OPERACYJNY

WOJEWÓDZTWA ŁODZKIEGO NA LATA 2007-2013

 

 

 


Zmiana wielkości czcionki  

A A A

 

kanał RSS otwiera się w nowym oknie

Styl

domyślny

kontrastowy

Tu jesteś: / / /

Ocena szacunkowa (ewaluacja ex-ante)


Raport z oceny szacunkowej projektu RPO WŁ

Celem oceny szacunkowej (ewaluacji ex-ante) jest poprawa jakości dokumentów programowych. Ma ona duże znaczenie praktyczne dla procesu programowania, ponieważ przyczynia się do optymalizacji podziału środków dostępnych w ramach danego programu oraz wpływa pozytywnie na poprawność merytoryczną opracowywanego dokumentu.
Zamieszczony poniżej Raport z oceny szacunkowej projektu Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Województwa Łódzkiego powstał w ramach ekspertyzy pt. Ocena szacunkowa projektów 16-stu Regionalnych Programów Operacyjnych oraz Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013 zrealizowanej przez WYG International Sp. z o.o. na zamówienie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. W przypadku województwa łódzkiego, zasadnicza ewaluacja ex ante dotyczy projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 z sierpnia 2006 r. W ocenie szacunkowej uwzględniono wyniki Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 z sierpnia 2006 r.
Rekomendacje zawarte w raporcie z ewaluacji ex ante zostały wykorzystane przy przygotowaniu ostatecznej wersji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego.

Raport z oceny szacunkowej projektu RPO WŁ

 

Prognoza efektów realizacji RPO WŁ

W ewaluacji ex-ante RPO WŁ wzięto także pod uwagę Prognozę ekonomicznych efektów realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego (RPO WŁ) na lata 2007-2013 – dokument wykonany na zlecenie Zarządu Województwa Łódzkiego, stanowiący ocenę wpływu realizacji RPO WŁ na gospodarkę województwa łódzkiego, w tym przede wszystkim na poziom PKB oraz zatrudnienie. Oceny dokonano w rozróżnieniu na sześć obszarów – usługi rynkowe, przemysł przetwórczy, rolnictwo, energetyka, budownictwo oraz sektor usług nierynkowych. Prognoza oparta jest na analizie scenariuszowych rozwiązań modelu ekonometrycznego Hermin. W rozważaniach wzięto pod uwagę dwa alternatywne założenia. Pierwsze dotyczy wsparcia jedynie ze źródeł Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), drugie bierze pod uwagę finansowanie z EFRR oraz wszystkich możliwych źródeł publicznych. Celem takiej analizy miało być rozróżnienie efektów wynikających ze wsparcia rozwoju województwa z EFRR od efektów wynikających z działań krajowych.

Prognoza ekonomicznych efektów realizacji RPO WŁ

 

Prognoza oddziaływania makroekonomicznego RPO WŁ

Dodatkowo dla RPO WŁ sporządzono Prognozę oddziaływania makroekonomicznego realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa łódzkiego na lata 2007-2013 opracowaną przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową.Dokument stanowi analizę wpływu ocenianego programu na gospodarkę regionalną, która została przeprowadzona za pomocą obliczeniowego modelu równowagi ogólnej MaMoR2 przy przyjętych kilku założeniach. Do najistotniejszych należy przyjęcie, że środki opisane w programie stanowią jedyne źródło finansowania dla województwa, natomiast poziom absorpcji funduszy wynosi 100%.

Prognoza oddziaływania makroekonomicznego realizacji RPO WŁ


Pobierz programy do otwierania załączników

 


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego